Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 62-65

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αντιδιαβητική αγωγή σε ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο χωρίς γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου

Α.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Ε. Ξουργιά, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της λαμβανόμενης αντιδιαβητικής αγωγής σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη εντάχθηκαν 287 ασθενείς (151 άνδρες) με ΣΔ2, μέσης ηλικίας 66,3±10,5 έτη, που προσήλθαν στο Διαβητολογικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο». Σε όλα τα άτομα της μελέτης υπολογίστηκε ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σύμφωνα με τον τύπο atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 86,1% των ατόμων της μελέτης ήταν υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα άτομα υψηλού έναντι χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου λάμβαναν σε μεγαλύτερο ποσοστό αναστολείς της διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης-4 (49,2% έναντι 27,5%, αντίστοιχα, p=0,01). Επίσης, τα άτομα υψηλού έναντι χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου λάμβαναν σε μικρότερο ποσοστό αγωνιστές GLP-1 (13,8% έναντι 25%, αντίστοιχα, p=0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι παρά το γεγονός πως υπάρχουν φάρμακα που μειώνουν τον καρδιαγγειακό θάνατο, και κυρίως την καρδιακή ανεπάρκεια, η χρήση τους σε ασθενείς χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο παραμένει ιδιαίτερα μικρή.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγωνιστές των υποδοχέων του παρόμοιου με τη γλυκαγόνη πεπτιδίου-1, Αναστολείς των συμμεταφορέων νατρίου-γλυκόζης-2, Καρδιαγγειακή νόσος, Σακχαρώδης διαβήτης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής