Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 66-71

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική μελέτη των πολυμορφισμών στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας στην Ελλάδα

Μ. Μιχαλούδη, Μ. Χουζούρης, Κ. Πολίτης
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Σχολή Χρηματοοικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της συσχέτισης ορισμένων σημειακών πολυμορφισμών με την εμφάνιση της παχυσαρκίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η ερευνητική βάση που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση προέρχεται από ατομικά δεδομένα εθελοντών για την περίοδο 2013–2016. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά 406 άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας 16–89 ετών. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα παραχωρήθηκε από την ερευνητική ομάδα κλινικής φαρμακολογίας και φαρμακογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 24.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε ότι μόνο ένας σημειακός πολυμορφισμός του δείγματος, πιο συγκεκριμένα ο ADRB1rs1801253, και το φύλο παρουσίασαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον δείκτη μάζας σώματος (body mass index, BMI) των ατόμων. Ακόμη, τόσο το φύλο όσο και η ηλικία των εθελοντών του δείγματος επηρέασαν την πιθανότητα κάποιος να καταταχθεί ως παχύσαρκος. Μέσω μη παραμετρικών ελέγχων παρατηρήθηκε ότι μόνο το φύλο των εθελοντών επηρέαζε το σωματικό βάρος τους. Πιο συγκεκριμένα, το φύλο με τον μεγαλύτερο BMI (29,79) ήταν οι άνδρες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα κατέδειξε ότι, ύστερα από τη μελέτη πέντε σημειακών πολυμορφισμών, μόνο ένας από αυτούς, ο ADRB1rs1801253, παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με την παχυσαρκία. Ακόμη βρέθηκε ότι και το φύλο αλλά και η ηλικία επιδρούν στην πιθανότητα κατηγοριοποίησης κάποιου ως παχύσαρκου.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης μάζας σώματος, Ελλάδα, Παχυσαρκία, Πολυμορφισμοί.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής