Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 72-78

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προνοσοκομειακή καθυστέρηση σε αρρώστους με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και συνοδοί παράγοντες

Y.N.P. Yusniawati,1 Y. Yueniwati,2 D.K. Ningsih,3 M.S. Rohman,4,5 J.K. Fajar,6 T. Heriansyah7
1School of Nursing, Universitas Brawijaya, Malang,
2Department of Radiology, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Malang,
3Department of Emergency Nursing, School of Nursing, Universitas Brawijaya, Malang,
4Department of Cardiology and Vascular Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Malang,
5Brawijaya Cardiovascular Research Center, Universitas Brawijaya, Malang,
6Medical Research Unit, School of Medicine, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,
7Department of Cardiology and Vascular Medicine, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Ινδονησία

ΣΚΟΠΟΣ Η αξιολόγηση των παραγόντων που σχετίζονται με την προνοσοκομειακή καθυστέρηση σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια διασταυρούμενη έρευνα στο νοσοκομείο Sanglah κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2018. Για τη συλλογή των δεδομένων σχετικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με την προνοσοκομειακή καθυστέρηση στους ασθενείς με ΟΣΣ, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επικυρωμένα ερωτηματολόγια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συμμετείχαν στη μελέτη 230 άτομα με προνοσοκομειακή καθυστέρηση και 62 χωρίς καθυστέρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αυξημένος κίνδυνος προνοσοκομειακής καθυστέρησης σε ασθενείς με ΟΣΣ στο νοσοκομείο μας επηρεάστηκε από διάφορους παράγοντες, όπως το γυναικείο φύλο, η ασχολία, το χαμηλό μηνιαίο εισόδημα, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η ασφάλιση υγείας, το ιδιωτικό μέσο μετακίνησης, και η αναμονή ενώ εμφανιζόταν θωρακικός πόνος. Επί πλέον, ο πλέον σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την προνοσοκομειακή καθυστέρηση ήταν όταν οι ασθενείς εφησύχαζαν, ενώ υπέφεραν από θωρακικό πόνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφησύχαση όταν εμφανίζεται θωρακικός πόνος συνιστά τον κύριο παράγοντα που σχετίζεται με την προνοσοκομειακή καθυστέρηση σε ασθενείς με ΟΣΣ.

Λέξεις ευρετηρίου: Εκπαίδευση, Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, Προνοσοκομειακή καθυστέρηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής