Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 79-86

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν στην ποιότητα ζωής ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Ε. Παπαϊωάννου,1 Β. Αλικάρη,2 Φ. Τζαβέλλα,3 Σ. Ζυγά,3 Μ. Τσιρώνη,3 Π. Θεοφίλου1,4
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
4Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη της ποιότητας ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2, καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων που την επηρεάζουν.

YΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν 220 ασθενείς με διαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο μέτρησης The Missoula-Vitas Quality of Life Index-15 (MVQOLI-15). Καταγράφηκαν κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά στοιχεία των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι συσχετίσεις μεταξύ των κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών με την ποιότητα ζωής των ασθενών έδειξαν ότι η ηλικία, το φύλο, το είδος επαγγελματικής απασχόλησης, η οικονομική και η οικογενειακή κατάσταση αποτελούν προσδιοριστές της ποιότητας ζωής της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Αναφορικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, η ποιότητα ζωής επηρεάστηκε επίσης από τον πτωχό γλυκαιμικό έλεγχο (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη >7,5%), τη διατροφή, τη μη συμμόρφωση στις συστάσεις του θεράποντος, την εκπαίδευση ως προς τη διαχείριση της νόσου, τον συστηματικό έλεγχο των κάτω άκρων, το είδος της θεραπείας και τις ενδεχόμενες επιπλοκές της, καθώς επίσης και από τις χρόνιες επιπλοκές της νόσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη επηρεάζεται από πλήθος κοινωνικοδημογραφικών και κλινικών παραγόντων. Απαιτείται η δημιουργία και η εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας, με στόχο αφ' ενός τη μείωση του επιπολασμού της νόσου και αφ' ετέρου την τροποποίηση των παραγόντων που φαίνεται τελικά ότι σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των συγκεκριμένων ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Κλινικά χαρακτηριστικά, Ποιότητα ζωής, Σακχαρώδης διαβήτης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής