Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 87-97

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η αναστολή της αποακετυλάσης της ιστόνης 8 ως νέος θεραπευτικός στόχος στο πολλαπλό μυέλωμα

Μ. Ασλάνη-Γκοτζαμανίδου,1 Β.Λ. Σουλιώτης,2 Α.Μ. Δημόπουλος,1 Ε. Τέρπος1
1Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H μελέτη της λειτουργίας της HDAC8 στο πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) και η ύπαρξη πιθανού ρόλου της στη θεραπεία της νόσου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε σύστημα sh-RNA/lentiviral για να εξασφαλιστεί η απαλοιφή της HDAC8 σε κύτταρα MM1S και OPM2. Ο αναστολέας της HDAC8, PCI-34051, χρησιμοποιήθηκε για τη φαρμακευτική αναστολή. Ένα σύνολο 15 αντισωμάτων ειδικών για το δίκτυο κυτταρικής απόκρισης στη βλάβη του DNA (DDR) χρησιμοποιήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και ανοσοϊστοχημικές τεχνικές κατόπιν επίδρασης γ-ακτινοβολίας/γονοτοξικών χημειοθεραπευτικών. Ανάλυση RNA για τη γονιδιακή έκφραση μετά από απαλοιφή της HDAC8, και τεχνικές ανοσοκατακρήμνισης πρωτεϊνών/mass spectrometry εντάχθηκαν για τον έλεγχο των λειτουργικών συμπλόκων με την HDAC8.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η HDAC8 βρέθηκε να υπερεκφράζεται στο ΠΜ και να συσχετίζεται με πτωχότερη επιβίωση των ασθενών. Τόσο η γονιδιακή απαλοιφή όσο και η φαρμακευτική αναστολή της HDAC8 οδήγησαν σε σημαντική μείωση του πολλαπλασιασμού και της βιωσιμότητας των κακοήθων μυελωματικών κυττάρων. Η HDAC8 φάνηκε να προσεγγίζει τις δίκλωνες βλάβες του DNA, ενόσω η αναστολή της οδηγεί σε αναστολή του ομόλογου ανασυνδυασμού. Η αναστολή της HDAC8 είχε επίδραση στη δομή του κυτταροσκελετού και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση του συμπλόκου της κοχεσίνης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη κατέδειξε μια μηχανιστική σύνδεση της HDAC8 και του DDR, ενώ διαφώτισε τις άγνωστες έως τώρα στη βιβλιογραφία λειτουργίες του ισοενζύμου στη δομή του κυτταροσκελετού και στη συγκρότηση της κοχεσίνης, με πολλαπλές θεραπευτικές και βιολογικές εφαρμογές στο ΠΜ.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποακετυλίωση, Ιστόνη, Πολλαπλό μυέλωμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής