Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 98-105

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αναπηρία και ανισότητες στην υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα υπό την οπτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Ε.Α. Αλεξιάδου
Global Health Law Groningen Research Centre, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Groningen, Groningen, Ολλανδία

Τα άτομα με αναπηρίες συνθέτουν μια ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα στην Ευρώπη, εκτεθειμένη συστηματικά σε υψηλά επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους και στις εν γένει συνθήκες διαβίωσής τους. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η ανάλυση της νομικής εμβέλειας της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των ατόμων με αναπηρίες στην υγειονομική περίθαλψη υπό το πρίσμα του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η αναπηρία συνιστά ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσεγγίζεται όχι απλά υπό την οπτική της δημόσιας υγείας, αλλά και υπό την οπτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής θα εξετάσουμε την περίπτωση της Ελλάδας, με σκοπό να αναδειχθεί η έκταση της κρατικής ευθύνης για τη διασφάλιση και την αποτελεσματική πραγμάτωση της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες στην υγειονομική περίθαλψη. Τέλος, η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή παρεμβάσεων παρατίθενται ως πρακτικές προτάσεις για την άρση των ανισοτήτων στην υγειονομική περίθαλψη που βιώνουν τα άτομα με αναπηρίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπηρία, Ανθρώπινα δικαιώματα, Ανισότητα, Συμμετοχή, Υγειονομική περίθαλψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής