Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 181-190

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση των οικονομικών συνεπειών από την αποζημίωση
της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης-πολυμεράσης για 21 γονίδια

Ο. Σίσκου,1 Δ. Καϊτελίδου,1 Π. Γαλάνης,1 Ν. Κικίλιας,2 Ν. Τσούλος,3 Ο. Κωνσταντακοπούλου,1 Λ. Λιαρόπουλος1
1Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
3Genekor Hellas, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των οικονομικών συνεπειών για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) από την αποζημίωση της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης-πολυμεράσης (ΑΑΑΜ-Π).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναπτύχθηκε μοντέλο Markov με τις εξής θεραπευτικές επιλογές: (α) Χορήγηση χημειοθεραπείας σύμφωνα με τις παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές και (β) χορήγηση χημειοθεραπείας επιλεκτικά, λαμβάνοντας υπ' όψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ΑΑΑΜ-Π. Επί πλέον αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για την υποθετική περίπτωση εισαγωγής ενός καινοτόμου μοντέλου αποζημίωσης με την παροχή (εκ μέρους των προμηθευτών) κλιμακωτής έκπτωσης ανάλογα με τον συνολικό ετήσιο αριθμό εξετάσεων. Τα δεδομένα αφορούν στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Μαΐου 2018, οπότε 1.568 γυναίκες υποβλήθηκαν στην εξέταση ΑΑΑΜ-Π.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από το σύνολο των 5.000 γυναικών που διαγιγνώσκονται ετησίως με καρκίνο του μαστού, οι 900–2.000 γυναίκες υπολογίστηκε ότι είναι δυνητικά κατάλληλες, με ή χωρίς το ηλικιακό όριο των 65 ετών, για τη διενέργεια της εξέτασης. Το 41% των γυναικών που υποβλήθηκαν στην εξέταση βρέθηκαν ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου (n=648). Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις (n=900 ετησίως), το συνολικό κόστος θεραπείας στην περίπτωση γυναικών που δεν υποβάλλονται στην εξέταση ανέρχεται σε € 6,8 εκατομμύρια, ενώ στην περίπτωση διενέργειας της εξέτασης και ανάλογης διαμόρφωσης του θεραπευτικού πλάνου, το κόστος υπολογίστηκε σε € 5,4 εκατομμύρια ετησίως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αποζημίωση της εξέτασης RT-PCR θα μπορούσε να επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση πόρων της τάξης των € 1,4 εκατομμυρίων και αποφυγή διενέργειας άσκοπης χημειοθεραπείας (και των συνοδών επιπλοκών) σε >200 γυναίκες ετησίως.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντίστροφη μεταγραφάση-πολυμεράση για 21 γονίδια, Αποζημίωση, Γονιδιακές εξετάσεις, Καρκίνος μαστού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής