Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 209-218

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νοηματοδότηση ζωής και πνευματικότητα σε ασθενείς με καρκίνο
Μελέτη βάσει ποιοτικής μεθοδολογίας

Ν. Παλαμαρίδη, Φ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Φραγκιαδάκη
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση και η ανάλυση των μοτίβων νοηματοδότησης της ζωής και πνευματικότητας σε ασθενείς με καρκίνο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 ασθενείς με καρκίνο που παρακολουθούνταν σε δημόσιο ογκολογικό νοσοκομείο της Αθήνας. Τα δύο βασικά κριτήρια για τη δειγματοληψία ήταν η διάγνωση του καρκίνου και η υποβολή των ασθενών σε ακτινοθεραπεία. Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στην ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αρχές της θεματικής ανάλυσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την επεξεργασία του υλικού αναδύθηκαν 4 κύρια θέματα και 12 επί μέρους υποθέματα. Το πρώτο θέμα αφορούσε στη στάση των ασθενών απέναντι στη νόσο, ενώ τα επί μέρους θέματα ήταν οι υποστηρικτικές σχέσεις, η αισιόδοξη στάση και η άρνηση της νόσου. Το δεύτερο θέμα αναφερόταν στους αιτιολογικούς παράγοντες και στις αιτιο-αποδόσεις που προέβαιναν οι ασθενείς ως προς τη νόσο. Τα υποθέματα που αναδύθηκαν ήταν η αντίληψη περί θεόσταλτης νόσου, η νόσος ως τυχαίο γεγονός και η ατομική ευθύνη στην εμφάνιση της νόσου. Το τρίτο θέμα αφορούσε στις πηγές δύναμης για τους συμμετέχοντες, με βασικό πυλώνα την πίστη, η οποία φάνηκε να έχει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επερχόμενων δυσκολιών από τους συμμετέχοντες. Τα υποθέματα που αναδύθηκαν ήταν η πίστη στον Θεό, οι θρησκευτικές πρακτικές και η ενδυνάμωση της πίστης κατά τη διάρκεια της νόσου. Το τελευταίο θέμα αφορούσε στις θετικές αλλαγές τις οποίες βίωναν οι συμμετέχοντες μέσα από τη νόσο, με υποθέματα την αρνητική εμπειρία που αποφέρει οφέλη, την αλλαγή στις προτεραιότητες και την αντίληψη της θνητότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πίστη αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές πτυχές στην εμπειρία της νόσου από την οποία οι ασθενείς αντλούν δύναμη και αισιοδοξία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στην πίστη στον Θεό, ενώ ορισμένοι αναφέρθηκαν πιο αόριστα στη μη θρησκευτική πίστη. Σε μια σειρά ερευνών έχει υποστηριχθεί ότι μια τραυματική εμπειρία μπορεί να είναι μετασχηματιστική και να συνδεθεί με θετικές αλλαγές στη ζωή του ασθενούς. Η παρούσα έρευνα με τη διερεύνηση της εν λόγω μετασχηματιστικής εμπειρίας, όπως τη βιώνουν και την αφηγούνται οι ασθενείς, αναδεικνύει τις διαδικασίες νοηματοδότησης και πνευματικότητας που ακολουθούν.

Λέξεις ευρετηρίου: Θεματική ανάλυση, Καρκίνος, Νοηματοδότηση ζωής, Πνευματικότητα, Ποιοτική έρευνα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής