Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 237-246

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμόζοντας το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης σε ένα γενικό νοσοκομείο

Σ. Κορούλη,1 Β. Καπάκη,2 Α. Εγγλεζοπούλου,3 Π. Γαλάνης4
1Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
3Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης (ΚΠΑ) στο τμήμα τακτικών εξωτερικών ιατρείων (ΤΕΙ) ενός γενικού νοσοκομείου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ώστε να αξιολογηθεί η διοικητική λειτουργία και η επιχειρησιακή απόδοση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε μια ποσοτική μελέτη από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2018 στα ΤΕΙ του νοσοκομείου βάσει του «Οδηγού» εφαρμογής του ΚΠΑ και της αναθεωρημένης έκδοσης του ερωτηματολογίου του ΚΠΑ στα Ελληνικά. Για κάθε ένα από τα εννέα κριτήρια του ΚΠΑ (1: ηγεσία, 2: στρατηγική και προγραμματισμός, 3: διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 4: συνεργασίες και πόροι, 5: διαδικασίες, 6: αποτελέσματα για τους πολίτες, 7: αποτελέσματα για τους ανθρώπους, 8: αποτελέσματα για την κοινωνία, 9: αποτελέσματα βασικής απόδοσης) υπολογίστηκαν οι βαθμολογίες του προσωπικού των ΤΕΙ και των πολιτών, καθώς και της ομάδας έργου βάσει διαθέσιμης τεκμηρίωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με βάση τη βαθμολογία από το προσωπικό και τους πολίτες, η συνολική μέση βαθμολογία όλων των κριτηρίων του ΚΠΑ ήταν 2,1, δηλώνοντας μέτριο επίπεδο επάρκειας και αποτελεσματικότητας, ενώ βάσει της βαθμολογίας της ομάδας έργου ήταν 3,2, δηλώνοντας καλό επίπεδο επάρκειας και αποτελεσματικότητας. Το προσωπικό είχε τη μικρότερη βαθμολογία στο κριτήριο «διαδικασίες» (2,1) και τη μεγαλύτερη στο κριτήριο «αποτελέσματα βασικής επίδοσης» (2,9). Η Ομάδα Έργου είχε τη μικρότερη βαθμολογία στο κριτήριο «διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού» (2,9) και τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο «συνεργασίες και πόροι» (3,35).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ΚΠΑ αποτελεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση οργάνωσης και διοίκησης ενός δημόσιου οργανισμού. Για τα ΤΕΙ του συγκεκριμένου νοσοκομείου η διοίκηση θα πρέπει να ερμηνεύσει τη διαφορά ανάμεσα στα σχετικά αποτελέσματα και να πραγματοποιήσει κατάλληλες δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοαξιολόγηση, Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, Νοσοκομεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής