Τελ. ενημέρωση:

   02-Mar-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2020, 257-266

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Επιχειρησιακή πρόταση δημιουργίας μιας δομής αποθεραπείας-αποκατάστασης
Το Κέντρο Αποκατάστασης στον νομό Ρεθύμνου

Ε. Τσουκνάκη,1 Α. Ράπτης,2 Χ. Πλατής1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Τα άτομα με αναπηρία είναι μια ανομοιογενής ομάδα του πληθυσμού με ιδιαίτερες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Με τις υπηρεσίες αποθεραπείας-αποκατάστασης (ΑΑ) επιδιώκεται η βελτίωση ή η υποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενούς και η κοινωνική επανένταξη. Η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ατόμου, αυξάνει την ανεξαρτησία του και είναι αποδοτική για το σύστημα υγείας. Γίνεται συνοπτική παρουσίαση του τομέα της αποκατάστασης στην Ελλάδα, η ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου και ο υπολογισμός των αναγκών του πληθυσμού του νομού Ρεθύμνου σε υπηρεσίες ΑΑ για τη δημιουργία δομής αποκατάστασης. Για τον σκοπό αυτόν αντλήθηκαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την κλειστή νοσοκομειακή περίθαλψη και ενδεικτικοί χρόνοι νοσηλείας ανά πάθηση. Έγινε αναγωγή των αποτελεσμάτων στους κατοίκους του νομού Ρεθύμνου λόγω έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων για τα άτομα που χρήζουν ή έλαβαν υπηρεσίες στον συγκεκριμένο νομό. Οι ανάγκες σε υπηρεσίες ΑΑ μπορούν να υπολογιστούν με σχετική ακρίβεια παρά την έλλειψη επίσημης καταγραφής. Προκύπτει ότι η χρηματοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) υπολείπεται σημαντικά των πραγματικών αναγκών. Χρειάζεται λεπτομερέστερη καταγραφή των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των νοσηλευτικών δεικτών ανά τύπο αναπηρίας, ανά κλινική και φορέα προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια οι κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές όσον αφορά στη φροντίδα υγείας των ΑμεΑ.

Λέξεις ευρετηρίου: Άτομα με αναπηρία, Επιχειρησιακός σχεδιασμός, Κέντρα αποκατάστασης, Υπηρεσίες αποκατάστασης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής