Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 588-597

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η εξέλιξη των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Π. Αντωνίου, Κ. Σουλιώτης, Μ. Σαρίδη
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

Η μεγάλη ύφεση του 2008, όπως είναι φυσικό, επηρέασε τις ευρωπαϊκές οικονομίες καθώς ήταν υπεύθυνη για τη διόγκωση της ανεργίας, της φτώχειας και της αύξησης των δαπανών υγείας, ενώ επέφερε σημαντικές μειώσεις στα οικογενειακά έσοδα. Η βιβλιογραφική έρευνα βρίθει στοιχείων που συνδέουν την οικονομική δυσχέρεια των πολιτών με τη χαμηλή προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας και με τη γενικότερη επιδείνωση των υγειονομικών δεικτών. Με κύρια συνιστώσα της μελέτης την παγκόσμια οικονομική ύφεση, πραγματοποιείται ανάλυση των συστημάτων υγείας ευρωπαϊκών χωρών όπως αυτά ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα που η οικονομική ύφεση δημιούργησε. Συγκεκριμένα, μελετώνται οικονομικοί δείκτες (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δαπάνη για την υγεία), υγειονομικοί δείκτες, ειδικά και γενικά χαρακτηριστικά των υγειονομικών συστημάτων (χρηματοδότηση, οργάνωση, απόδοση, κατανομή) για τη δομή και τη λειτουργία τους. Οι χώρες που εξετάζονται είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ελλάδα. Κατά την ανάλυση, προκύπτει ότι το σύνολο των χωρών διαθέτει σύστημα υγείας είτε δημόσιο είτε κοινωνικής ασφάλισης είτε μεικτό. Οι περισσότερες από τις χώρες δίνουν σημαντική βαρύτητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη βελτίωσή της μέσω δυναμικών σχεδιασμών πολιτικής υγείας, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών. Σε καμιά από τις χώρες το σύστημα υγείας δεν έχει αμιγώς ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά. Επί πλέον, γίνεται αναφορά στη σοβαρότητα του ρόλου που διαδραματίζει η ιδιωτική ασφάλιση. Τέλος, καταδεικνύεται η σημαντικότητα των δεικτών υγείας στη σκιαγράφηση του υγειονομικού προφίλ κάθε χώρας και στη χάραξη τεκμηριωμένων πολιτικών υγείας, οι οποίες στηρίζονται στη συλλογή και στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Όπως διαπιστώνεται, τα συστήματα είναι πλέον μεικτά, με προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με ανθρωποκεντρική ταυτότητα και αποκεντρωτική λογική.

Λέξεις ευρετηρίου: Δαπάνες υγείας, Δείκτες υγείας, Ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, Μεταρρυθμίσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής