Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 607-611

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παγκόσμιο παρατηρητήριο και βάση δεδομένων για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση.
Παγκόσμια επισκόπηση για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς μεταξύ 2008 και 2017

A.T.K. Gumbinger,1 K. Γερογιάννη,1 Φ. Μάλλη,2 I.Β. Παπαθανασίου,3 E.Χ. Φραδέλος,4 Δ. Παπαγιάννης 5
1Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα,
2Εργαστήριο Αναπνευστικών Διαταραχών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα,
3Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα,
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα,
5Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Ανοσοποίησης Ενηλίκων, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Η μεταμόσχευση καρδιάς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και της επιβίωσης σε ασθενείς με τελική καρδιακή ανεπάρκεια. Η πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί τα τελευταία έτη σε επίπεδο μεταμοσχεύσεων αλλά και αποκατάστασης υπολογίζεται ότι θα βελτιώσει το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης και την ποιότητα ζωής των αποδεκτών μεταμόσχευσης καρδιάς. Η έλλειψη δοτών περιορίζει την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού μεταμοσχεύσεων καρδιάς και αυξάνεται η χρήση μηχανικών μηχανισμών κυκλοφορικής υποστήριξης. Αντλήθηκαν στοιχεία από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για τη Δωρεά και τη Μεταμόσχευση Οργάνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) μεταξύ 2008 και 2017. Περισσότερες από 60.000 μεταμοσχεύσεις καρδιάς έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως στη δεκαετία 2008–2017. Αυτά τα στοιχεία κατατάσσουν τρίτη στη σειρά στην κατηγορία μεταμόσχευσης στερεών οργάνων τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Από το 2008, ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων καρδιάς έχει μέση τιμή 6.110 ετησίως. Η αύξηση της δεξαμενής των δωρητών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της επιβίωσης για τους αποδέκτες μεταμοσχεύσεων καρδιάς πρέπει να είναι οι στόχοι των μελλοντικών ετών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, Δωρεά οργάνων, Μεταμοσχεύσεις καρδιάς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής