Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 618-623

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χορήγηση racecadotril για τη θεραπεία της οξείας διάρροιας σε παιδιά:
Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

F. Farahdina,1 F. Rizaliansyah,2 J.U. Aulya,3 J.K. Fajar 4
1Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Malang,
2Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Surabaya,
3Faculty of Medicine, Universitas Sumatera Utara, Medan,
4Brawijaya Internal Medicine Research Center, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Malang, Ινδονησία

ΣΚΟΠΟΣ Ανασκόπηση και μετα-ανάλυση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χορήγησης racecadotril για τη θεραπεία της οξείας διάρροιας σε παιδιά.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Άρθρα από PubMed, Embase, Cochrane και Google Scholar αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο σταθερού ή τυχαίου αποτελέσματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έντεκα σχετικές εργασίες συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Από τη συγκεντρωτική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση racecadotril, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, συνοδευόταν από μειωμένη διάρκεια διάρροιας (μέση διαφορά: 0,98 [95% διάστημα εμπιστοσύνης [ΔΕ]: 0,55–1,43], p<0,001) και όγκου κοπράνων (μέση διαφορά: 4,93 [95% ΔΕ: 2,98– 7,00], p=0,000). Ωστόσο, η αφυδάτωση (σχετικός λόγος [ΣΛ]: 1,78 [95% CI: 0,70–4,53], p=0,226) και ο έμετος (ΣΛ: 1,44 [95% CI: 0,98–2,12], p=0,066) δεν επηρεάστηκαν με τη χορήγηση racecadotril.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η χορήγηση του racecadotril φάνηκε να μειώνει τη διάρκεια της διάρροιας και τον όγκο των κοπράνων σε παιδιά με οξεία διάρροια.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοενισχυτική θεραπεία, Οξεία διάρροια, Racecadotril.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής