Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 624-634

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οργανωσιακή κουλτούρα και αντίσταση στην αλλαγή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Αναβάθμιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών

Ε. Ζερβέα,1,2 Ι. Αποστολάκης,1,3 Μ. Μαλλιαρού,1,4 Π. Σαράφης1,4
1Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Χανιά
3Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση του ενδεχόμενου εφαρμογής ενός νέου μοντέλου διοίκησης (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ΔΟΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διερευνήθηκε η οργανωσιακή κουλτούρα που επικρατεί στο νοσοκομείο, καθώς και η κουλτούρα την οποία θα επιθυμούσε το προσωπικό για τα επόμενα 5 έτη, όπως και τα επίπεδα αντίστασης του προσωπικού στην αλλαγή. Στην έρευνα συμμετείχαν 160 εργαζόμενοι του νοσοκομείου, επιλέγοντας τους συμμετέχοντες με μέθοδο μη τυχαίας δειγματοληψίας βάσει ποσόστωσης ανά υπηρεσία (ιατροί, ιατρική υπηρεσία εκτός ιατρών, νοσηλευτική, διοικητική, τεχνική, λοιπές επιστημονικές ειδικότητες). Για τη μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο OCAI και για την αντίσταση στην αλλαγή η κλίμακα RTC Scale.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προέκυψε ότι η σημερινή κυρίαρχη κουλτούρα του προσωπικού είναι η ιεραρχική που βασίζεται στον έλεγχο (32,49%) και η επιθυμητή για τα επόμενα 5 έτη είναι η συμμετοχική/ οικογενειακή που βασίζεται στη συνεργασία (32,67%). Οι κουλτούρες με τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν για το παρόν η προσαρμοστική κουλτούρα που βασίζεται στη δημιουργία (18,69%) και για το επιθυμητό η κουλτούρα η προσανατολισμένη στην αγορά η οποία βασίζεται στον ανταγωνισμό (18,73%). Ως προς τη στάση του προσωπικού στις αλλαγές, τα αποτελέσματα έδωσαν οριακά μεσαίες τιμές συνολικής αντίστασης στην αλλαγή (3,01 σε κλίμακα από 1–6), με μικρή άνοδο στην υποκλίμακα της γνωστικής ακαμψίας (3,75) που εκφράζει τη γνωστική επεξεργασία της αλλαγής. Εφαρμόστηκαν μη παραμετρικές δοκιμασίες για την ανάλυση διαφορών μεταξύ των ευρημάτων και των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος, όπου δεν σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,05). Ούτε οι συσχετίσεις μέσω Spearman παρουσίασαν ισχυρές σχέσεις μεταξύ κουλτούρας και αντίστασης στην αλλαγή, εκτός της σχέσης μεταξύ τωρινής προσαρμοστικής κουλτούρας και γνωστικής ακαμψίας (p=0,00) και μεταξύ τωρινής ιεραρχικής κουλτούρας και γενικότερης αντίστασης (p=0,002).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επιτυχία εφαρμογής του μοντέλου της ΔΟΠ προϋποθέτει τη συνύπαρξη στοιχείων όλων των κουλτούρων σε έναν οργανισμό. Η παρουσία στοιχείων από όλες τις κουλτούρες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (μη ισχυρή επικρατούσα κουλτούρα) και η μέση τιμή αντίστασης στην αλλαγή αποτελούν θετικά στοιχεία για την προσπάθεια εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναβάθμιση ποιότητας, Αντίσταση στην αλλαγή, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Οργανωσιακή αλλαγή, Οργανωσιακή κουλτούρα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής