Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 635-641

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φυσικοθεραπεία και γενική υγεία ηλικιωμένων με δυσλειτουργίες περιφερικών άκρων

Γ. Πέττα,1,2 Μ. Σεφεριάδης,3 Ζ. Δημητριάδης,4 Π. Καρακασίδου,2 Α. Φιλαλήθης1
1Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη,
2Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα,
3Physiolab-Φυσικοθεραπεία Κυψέλης, Αθήνα,
4Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

ΣΚΟΠΟΣ Μελέτη της επίδρασης της φυσικοθεραπείας στη βελτίωση της γενικής υγείας των ηλικιωμένων με μυοσκελετικές δυσλειτουργίες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη στο τμήμα εξωτερικών ασθενών ενός γενικού νοσοκομείου στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με απλή τυχαιοποίηση στα εξωτερικά ιατρεία και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο SF-36. Διανεμήθηκαν 300 ερωτηματολόγια σε δύο ομάδες (ναι/όχι σε φυσικοθεραπεία) και απαντήθηκαν 201 (90 άνδρες, 111 γυναίκες, από τους οποίους οι 99 είχαν δεχθεί μυοσκελετική φυσικοθεραπεία ως ομάδα παρέμβασης και οι 102 αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H φυσικοθεραπεία επηρέασε περισσότερο τα άτομα με δυσλειτουργίες άνω άκρων (p<0,0005) και τα άτομα που λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή (p=0,001). Τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και προβλήματα κάτω άκρων βρέθηκε ότι χρειάζονταν τη φυσικοθεραπεία (p=0,015) για να παραμείνουν κοινωνικά ενεργοί. Στην ομάδα Α φάνηκε ότι βελτιώθηκε η ψυχική υγεία (p=0,55), κυρίως στους συμμετέχοντες με προβλήματα άνω άκρων (p=0,012). Η γενική υγεία και το φύλο ήταν οριακά σημαντικά. Επίσης, τα άτομα της ομάδας Α με υψηλό μορφωτικό επίπεδο είχαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερο δείκτη υγείας σε σχέση με την ομάδα Β (p=0,029).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι παράγοντες φυσικοθεραπεία, λειτουργία άνω άκρων, μορφωτικό επίπεδο, φαρμακευτική αγωγή και φύλο επηρεάζουν στατιστικά τη γενική υγεία των ηλικιωμένων. Ορισμένοι παράγοντες, όπως το μορφωτικό επίπεδο ή η ψυχική υγεία, μπορεί να επηρεάσουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου οι θεραπευτές πρέπει να τους λαμβάνουν υπ' όψιν όταν μελετούν τα αποτελέσματα των ασθενών. Διαπιστώνεται ότι η φυσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τη γενική υγεία των ηλικιωμένων, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, και είναι σημαντική ως θεραπεία για τα άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Γενική υγεία, Κινησιοθεραπεία, Μυοσκελετικές δυσλειτουργίες, Τρίτη ηλικία, Φυσικοθεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής