Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 651-656

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνέπειες της συναισθηματικής επιβάρυνσης των γονέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Η. Γρηγορόπουλος,1 Μ. Τεκελίδου2
1Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη
2Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων», Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Marketing και Τουρισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση των συνεπειών της συναισθηματικής επιβάρυνσης των γονέων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 278 γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας (4–18 ετών). Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα οι 62 (22,3%) ήταν άνδρες και οι 216 (77,7%) γυναίκες. Η συλλογή των δεδομένων έλαβε χώρα από 1–15 Σεπτεμβρίου του 2020. Για τη συλλογή των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία: Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, η κλίμακα φόβου για την COVID-19 (The Fear of Covid-19 Scale, FCV-19S), η κλίμακα εκτίμησης της ψυχολογικής διάθεσης-σύντομη μορφή (Profile of Mood States-Short, POMS-S), η κλίμακα γονεϊκού άγχους (Parenting Stress Index-Short Form, PSI-SF), και το ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών των παιδιών (SDQ-Hel) (απευθυνόμενο στους γονείς).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αρνητική συναισθηματική διάθεση, οι δυσκολίες συμπεριφοράς και προσαρμογής των παιδιών, το ανδρικό φύλο και ο αριθμός παιδιών των συμμετεχόντων συνδέονταν στατιστικώς σημαντικά με τη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο της πανδημίας.

Λέξεις ευρετηρίου: COVID-19, Γονείς, Παιδιά, Πανδημία, Συναισθηματική επιβάρυνση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής