Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 657-659

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Είναι ο δείκτης υψηλού πολλαπλασιασμού Ki-67
επίσης σημαντικός στην ενισχυτική θεραπεία του ολιγοδενδρογλοιώματος βαθμού ΙΙ;

Y.B. CIhan,1 K. Eser2
1Department of Radiation Oncology, Kayseri Education and Research Hospital, Kayseri,
2Department of Medical Oncology, Kayseri Education and Research Hospital, Kayseri, Τουρκία

Οι αποφάσεις για τη θεραπεία των ολιγοδενδρογλοιωμάτων εφαρμόζονται συνήθως σύμφωνα με διάφορες κλινικές μεταβλητές. Με τον προσδιορισμό των γενετικών και επιγενετικών οδών στην ανάπτυξη έχουν αρχίσει να δοκιμάζονται νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία. Στην παρούσα περίπτωση η θεραπευτική προσέγγιση έγινε σε μια ασθενή που διαγνώστηκε με υψηλού βαθμού ΙΙ ολιγοδενδρογλοίωμα, με αξιολόγηση του Ki-67. Υπάρχει ανάγκη εκπόνησης μελετών που διερευνούν τη συμβολή του δείκτη πολλαπλασιασμού Ki-67 για τον προσδιορισμό της θεραπείας ως εναλλακτική λύση για τη συνδυασμένη διαγραφή 1p/19q, τη μετάλλαξη IDH1, IDH2 σε ολιγοδενδρογλοιώματα βαθμού II.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης πολλαπλασιασμού Ki-67, Θεραπεία, Ολιγοδενδρογλοίωμα, Πρόγνωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής