Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2021
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 38(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021, 707-710

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το πρόβλημα των ελλειπουσών τιμών στις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές.
Ένας ταχύς και εύκολος οδηγός

Α. Πρωτοπαπάς,1 Ε. Λαμπρινού 2
1Τμήμα Επιστημών Υγείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία,
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος

Ένα από τα πλέον συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές στις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές είναι οι ελλείπουσες τιμές λόγω πρόωρης αποχώρησης ασθενών ή ασθενών που χάθηκαν πριν από την ολοκλήρωση της μελέτης. Τα δεδομένα που λείπουν ενδέχεται να μειώσουν τη στατιστική ισχύ και να προκαλέσουν σφάλμα στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων, ενώ μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη συνολική στατιστική εγκυρότητα της μελέτης, οδηγώντας τους ερευνητές σε εσφαλμένες εκτιμήσεις γενικότερα. Για την αντιμετώπιση των δεδομένων που λείπουν θα πρέπει να προσεγγιστούν από τρεις πτυχές πριν από την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επίλυσης: (α) το ποσοστό των δεδομένων τα οποία λείπουν, (β) ο μηχανισμός των δεδομένων που λείπουν και (γ) το μοτίβο των δεδομένων τα οποία λείπουν. Όσον αφορά στην επίλυση του εν λόγω προβλήματος, προτιμώνται προηγμένες μέθοδοι, όπως η μέγιστη πιθανοφάνεια και ο πολλαπλός καταλογισμός, σε συνδυασμό με την ανάλυση ευαισθησίας. Δεν υπάρχει κάποια καθολική μέθοδος για τη διαχείριση των δεδομένων που λείπουν, αλλά υπάρχουν πολλές δημοφιλείς μέθοδοι οι οποίες είναι ανεπαρκείς και οι ερευνητές θα πρέπει να τις γνωρίζουν.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελλείπουσες τιμές, MAR, MCAR, MNAR, Πολλαπλός καταλογισμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής