Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 221-225

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ/ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας σε νεφρολογικές παθήσεις τελικού σταδίου. Από τον Γαληνό στον 20ό αιώνα. Η ελληνική εμπειρία

Σ. Πάσχου,1 Γ. Σπανός,1 Σ. Φραγκίδης,1 Χ. Μπάντης,1 Κ. Αρμεντζοϊου,1
E. Τσαντεκίδου,1 Χ. Δόντζος,1 Τ. Τσιρελης,2 Ν. Θεοδώρου,2 Δ. Τζοβάρας,2 Γ. Μπαμιχας1

1Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη,
2Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) θεωρείται σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα, ένας στους δέκα ενήλικες πάσχει από κάποιο βαθμό χρόνιας νεφρικής βλάβης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο το πέρασμα από τον παραδοσιακό τρόπο αρχειοθέτησης στις διαδικτυακές εφαρμογές υγείας. Τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, η χρήση των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων ασθενών για την καταγραφή και την ανάκτηση πληροφοριών αλλά και η αξιοποίηση μίας νέας μορφής υγείας, της κινητής υγείας (mobile health-telehealth), αυξάνεται τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες και δίνει πολλές ελπίδες και στον τομέα της νεφρολογίας για καλύτερη διαχείριση της ΧΝΝ. Το Νεφρολογικό Τμήμα του νοσοκομείου μας μαζί με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) και την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία ανέπτυξε την πρώτη πανελλήνια διαδικτυακή εφαρμογή ασθενών υπό αιμοκάθαρση μέσω κεντρικού φλεβικού καθετήρα με υποδόριο τούνελ που το Δεκέμβριο του 2018 κοινοποιήθηκε σε όλες τις μονάδες αιμοκάθαρσης. Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, το Νεφρολογικό Τμήμα είναι το πρώτο τμήμα στην Ελλάδα που, με τη βοήθεια επιστημόνων του ΕΚΕΤΑ, ανέπτυξε και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-NeΦros, με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο σε νοσηλευόμενους όσο και σε εξωτερικούς νεφροπαθείς ασθενείς. Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν ένα ηλεκτρονικό συνεργατικό περιβάλλον με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιατρών, δυνατότητα διασύνδεσης με τους ασθενείς και, τελικά, αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του συστήματος υγείας. Συμπερασματικά, στη ΧΝΝ πρέπει να δοθεί έμφαση σε δράσεις ηλεκτρονικής υγείας με ταυτόχρονη εξατομίκευση και ο ασθενής θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση του νοσήματός του.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, Στατιστική Υγείας, Κεντρικός φλεβικός καθετήρας caff, Χρόνια νεφρική νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής