Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 242-249

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τι παρέθεσε ο al-Rāzī (Rhazes) από τον Φιλάγριο τον Ηπειρώτη
σχετικά με τις ασθένειες των νεφρών στο Kitāb al-Ḥāwī fī al-Ṭibb (Liber Continens);

A. Aciduman,1 Ç. Aşkit2
1Department of History of Medicine and Ethics, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara,
2Department of Ancient Languages and Cultures, Sub-Department of Latin Language and Literature, Faculty of Languages, History and Geography, Ankara University, Ankara, Τουρκία

ΣΚΟΠΟΣ Το Kitāb al-Ḥāwī fī al-Ṭibb/Liber Continens (Περιεκτικό Βιβλίο της Ιατρικής) του Ραζή αποτελεί σημαντικό έργο, καθώς παρουσιάζει πολύτιμα αποσπάσματα από έργα Ελλήνων, Ινδών και Αράβων συγγραφέων. Τα αποσπάσματα αυτά καθιστούν επίσης το έργο του Ραζή σημαντικό για την Ιστορία της Ιατρικής καθώς μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με γραπτά που δεν έχουν επιζήσει. Ο Φιλάγριος της Ηπείρου, ο οποίος ασκούσε ιατρική στη Θεσσαλονίκη κατά τον τρίτο ή τέταρτο αιώνα, αποτελεί έναν από τους πιο αξιόλογους και σημαντικούς συγγραφείς που περιλαμβάνονται στο έργο του Ραζή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει αποσπάσματα του Φιλάγριου από το Περιεκτικό Βιβλίο της Ιατρικής που αναφέρονται στις ασθένειες των νεφρών και να τα μεταφέρει και να τα καταγράψει στον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την Ιστορία της Ιατρικής στην αγγλική γλώσσα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι εκδόσεις στην αραβική και λατινική γλώσσα του 10ου βιβλίου του Περιεκτικού Βιβλίου της Ιατρικής. Εντοπίστηκαν δώδεκα αποσπάσματα του Φιλάγριου που σχετίζονται με ουρογεννητικές ασθένειες, τόσο στα αραβικά όσο και στα λατινικά κείμενα. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των αποσπασμάτων αυτών, μεταφράστηκαν στην αγγλική γλώσσα και εξετάστηκαν υπό το φως της βιβλιογραφίας για την Ιστορία της Ιατρικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποσπάσματα αυτά αναφέρονται στο νεφρικό άλγος, τις πέτρες στα νεφρά, τον διαβήτη και τις ασθένειες των γεννητικών οργάνων. Τα γραπτά του Φιλάγριου είχαν υιοθετηθεί και στον ισλαμικό κόσμο, μέσω των μεταφράσεών τους στην αραβική γλώσσα. Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι τα έργα του Φιλάγριου δεν έχουν επιβιώσει σήμερα, είναι σημαντικό ότι αποσπάσματα από τα έργα του εντοπίζονται στο Περιεκτικό Βιβλίο της Ιατρικής του Ραζή καθώς ορισμένα από αυτά αφορούν στη Νεφρολογία.

Λέξεις ευρετηρίου: Η άσκηση της Ιατρικής στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Liber Continens, Παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος, Rhazes, Φιλάγριος ο Ηπειρώτης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής