Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(Συμπληρωματικό τεύχος 2) 2020, 257-262

ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο Shaʿbān Shifāʾī του Ayash και οι παρατηρήσεις και προτάσεις του για τα νεφρολογικά προβλήματα σε παιδιά

A. Balat,1 A. Aciduman2
1Department of Pediatric Nephrology and Rheumatology, Faculty of Medicine, İstanbul Aydın University, İstanbul,
2Department of History of Medicine and Ethics, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Τουρκία

ΣΚΟΠΟΣ Το Tadbīr al-Mawlūd που γράφτηκε το 1701 από τον Shaʿbān Shifāʾī του Ayash θεωρείται το πρώτο βιβλίο που εξετάζει εκτενώς την υγεία και τις ασθένειες των παιδιών κατά την κλασική περίοδο της οθωμανικής ιατρικής. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τα θέματα που σχετίζονται με τα νεφρολογικά προβλήματα στα παιδιά που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για αυτή τη μελέτη, ανακτήθηκε από τη Βιβλιοθήκη Χειρογράφων İstanbul Süleymaniye, Συλλογή Mihrişah Sultan, αρ. 344 ένα αντίγραφο του χειρόγραφου του Tadbīr al-Mawlūd, γραμμένο από τον Sha'bān Shifā'ī του Ayash. Αρχικά, εντοπίστηκαν τα τμήματα του χειρόγραφου με νεφρολογικό ενδιαφέρον και τα αραβικά κείμενα μεταγράφηκαν στο σύγχρονο τουρκικό αλφάβητο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα θέματα που σχετίζονται με τη νεφρολογία στο Tadbīr al-Mawlūd εξετάζονται υπό τον κύριο τίτλο «Ασθένειες των νεφρών και της ουροδόχου κύστης», σε τρία υποκεφάλαια: «Λίθοι του ουροποιητικού συστήματος σε παιδιά», «Κατακράτηση ούρων-δυσκολίες στη διούρηση», και «Νυκτερινή Ενούρηση». Εξετάστηκαν οι αιτίες και οι επιλογές θεραπείας των λίθων της νεφρικής και της ουροδόχου κύστης, και, τέλος, οι αιτίες και η θεραπεία της ενούρησης στα παιδιά. Διαπιστώθηκε ότι ο Sha'bān Shifā'ī του Ayash επωφελήθηκε από τα έργα των Ibn Sīna και Ibn al-Nafīs, που ήταν διακεκριμένοι ιατροί κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Συνάγεται ότι οι αρχές του χυμικού μοντέλου, που ήταν η αποδεκτή ιατρική γνώση αυτής της περιόδου, εξηγούσαν έγκυρα την αιτιολογία των νεφρολογικών ασθενειών και την υποκείμενη θεραπεία τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αυτά τα έγγραφα είναι σημαντικά διότι είναι το πρώτο γραπτό έργο σχετικά με την προσέγγιση των παιδιατρικών νεφρολογικών ασθενειών και των ουρολογικών προβλημάτων στα παιδιά, που γράφτηκε στην οθωμανική περίοδο.

Λέξεις ευρετηρίου: Νεφρολογικά προβλήματα παιδιών αραβική Ιατρική, Νυκτερινή ενούρηση αραβική Ιατρική, Shaʿbān Shifāʾī του Ayash, Tadbīr al-Mawlūd.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής