Τελ. ενημέρωση:

   28-Jul-2000
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1999, 16(6):595–601

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συχνότητα των λοιμογόνων παραγόντων που προκαλούν άτυπες ή ιογενείς πνευμονίες στη Β. Ελλάδα τα έτη 1992–1996

Γ.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΜΠΟΚΟΛΑΣ, Σ. ΑΛΕΞΙΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ, Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας των λοιμογόνων παραγόντων που προκαλούν ιογενείς ή άτυπες πνευμονίες στη Β. Ελλάδα.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Κατά την πενταετία 1992-1996, διπλά δείγματα αίματος ελήφθησαν από 1013 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες (μέσης ηλικίας 32,5 ετών), νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με κλινική και ακτινολογική εικόνα πνευμονίας. Οι καλλιέργειες των πτυέλων είχαν αποβεί αρνητικές για κοινούς μικροοργανισμούς. Από τους ασθενείς αυτούς ελήφθησαν δύο δείγματα αίματος, ένα κατά την αρχή της νόσου και ένα κατά τη φάση της ανάρρωσης, και στάλθηκαν στο εργαστήριο για την ορολογική διάγνωση άτυπης πνευμονίας. Οι οροί εξετάστηκαν με τη μέθοδο σύνδεσης του συμπληρώματος έναντι των ιών γρίπης Α και Β, parainfluenza 1 και 3, αδενοϊού, ιού αναπνευστικού συγκυτίου (RSV), του Mycoplasma pneumonia, της Coxiella burnetii και ειδών της οικογένειας των χλαμυδίων. Επιπρόσθετα, όλα τα δείγματα εξετάστηκαν έναντι αντιγόνου της Legionella pneumophila, ορολογικής ομάδας 1, με τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού. Στο δείγμα μας δεν συμπεριελήφθησαν ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε 119 ασθενείς από τους 1013 (11,75%) η ορολογική διάγνωση τέθηκε από τη μεταβολή του τίτλου ή από μόνιμα υψηλό τίτλο αντισωμάτων στα δύο δείγματα αίματος που ελήφθησαν, το ένα κατά την οξεία φάση της νόσου και το άλλο κατά τη φάση ανάρρωσης. Οι συχνότεροι αιτιολογικοί παράγοντες ήταν ο ιός της γρίπης Α (21%), ο ιός του αναπνευστικού συγκυτίου (17,7%), ο αδενοϊός (11,8%), η Legionella pneumophila (10,1%) και ο ιός της γρίπης Β (10,1%). Μελετήθηκε η ετήσια και εποχιακή κατανομή των λοιμογόνων παραγόντων καθώς και η συσχέτισή τους συνολικά με τον παράγοντα της μέσης ετήσιας ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι μικροοργανισμοί και οι ιοί που προκαλούν άτυπες πνευμονίες πρέπει πάντοτε να διερευνώνται για τη διαφορική διάγνωση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Άτυπες πνευμονίες, Έμμεσος ανοσοφθορισμός, Ιογενείς πνευμονίες, Σύνδεση συμπληρώματος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής