Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(3), Μάιος-Ιούνιος 2001, 230-238

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η θεωρία της κοινωνικής παραγωγής λειτουργιών

Μ. Σαρρής,1 Σ. Σούλης,2 Γ. Υφαντόπουλος3
1Γραφείο Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»,
2Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας,
3Πανεπιστήμιο Αθηνών, Aθήνα

Η θεωρία της κοινωνικής παραγωγής λειτουργιών (ΚΠΛ) αναγνωρίζει ότι η υγεία είναι ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής και προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης των μηχανισμών επίδρασης της αρρώστιας στην ποιότητα ζωής. Υπό το πρίσμα της θεωρίας της ΚΠΛ, η ποιότητα ζωής εννοείται ως ψυχολογική ευεξία, η οποία ενυπάρχει στο σημείο εκείνο όπου οι πρωταρχικές ανάγκες (σωματική ευεξία και κοινωνική ευεξία) πληρούνται. Η θεωρία της ΚΠΛ στηρίζεται στο αξίωμα ότι οι άνθρωποι παράγουν τη δική τους ευεξία στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις πρωταρχικές τους ανάγκες. Για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, οι άνθρωποι επιλέγουν τους τρόπους εκείνους που έχουν την καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Η συμβολή της θεωρίας της ΚΠΛ έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης των προβληματισμών που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι προβληματισμοί αυτοί αφορούν αφενός στη μονοδιάστατη ή πολυδιάστατη προσέγγιση της ποιότητας ζωής και αφετέρου στην υποκειμενική ή αντικειμενική εκτίμησή της. Η δυνατότητα σύνθεσης στηρίζεται στην ιεραρχική διάρθρωση του συστήματος της κοινωνικής παραγωγής λειτουργιών. Η μονοδιάστατη προσέγγιση αναφέρεται στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας (ψυχολογική ευεξία, χρησιμότητα), ενώ η πολυδιάστατη επικεντρώνεται στο επίπεδο των λειτουργικών στόχων. Η αντικειμενική εκτίμηση αναφέρεται, αντίστοιχα, στο επίπεδο των δραστηριοτήτων ή πόρων, ενώ η υποκειμενική στο επίπεδο της ικανοποίησης των αναγκών ή των λειτουργικών στόχων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρρώστια, Ευεξία, Ποιότητα ζωής, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής