Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(3), Μάιος-Ιούνιος 2001, 279-287

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Aξιολόγηση και μέτρηση της ποιότητας ζωής
στην Ελλάδα με τη μέθοδο του ΕQ-15D

Γ. Yφαντόπουλος
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση και εφαρμογή του EQ-15D στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε πρώτο στάδιο έγινε μετάφραση του EQ-15D στην ελληνική γλώσσα, ακολουθώντας τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεθνής Επιστημονική του Επιτροπή. Δηλαδή, διενεργήθηκαν δύο ανεξάρτητες μεταφράσεις από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική, στη συνέχεια δύο ακόμα μεταφράσεις από την ελληνική στην αγγλική, ακολουθώντας στο τελευταίο στάδιο μια συνολική συζήτηση και αξιολόγηση με ειδική ομάδα, που αποτελείτο από ιατρούς (παθολόγους, πνευμονολόγους, χειρουργούς), ψυχολόγους και κοινωνικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην «πολιτιστική απόδοση» του ερωτηματολογίου EQ-15D στην Ελληνική, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες ή δυσκολονόητες εκφράσεις. Ακολούθησε συζήτηση για την κατανόηση, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, το EQ-15D εφαρμόστηκε σε δείγμα 200 ατόμων. Η δειγματοληψία βασίστηκε στην αναλογική-αντιπροσωπευτική ποσόστωση ως προς τα κριτήρια του φύλου, της ηλικίας, της εκπαιδευτικής και της κοινωνικοοικονομικής κατηγορίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα βασίστηκαν στην καταγραφή της υποκειμενικής εκτίμησης της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα. Οι άνδρες δήλωσαν 82 ποιοτικές μονάδες, ενώ οι γυναίκες 80. Η ποιότητα ζωής μειωνόταν με την ηλικία. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην κινητικότητα, στην ακοή και στη γενικότερη φυσική κατάσταση του ατόμου. Παρουσιάστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ ποιότητας ζωής και επιπέδου εκπαίδευσης. Η μεγαλύτερη ευαισθησία του EQ-15D παρατηρήθηκε στις διαστάσεις που αναφέρονται: (α) στην κατάθλιψη, (β) στο ψυχολογικό stress, (γ) στη σεξουαλική δραστηριότηττα και (δ) στον ύπνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα του EQ-15D στην Ελλάδα είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα που έχουν βρεθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως, και το EQ-15D μπορεί να εφαρμοστεί με αξιοπιστία και εγκυρότητα στην Ελλάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Aξιολόγηση, EQ-15D, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής