Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 18(3), Μάιος-Ιούνιος 2001, 288-296

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποιότητα ζωής ασθενών με ηπατίτιδα C

Γ. Υφαντόπουλος, Γ. Πιερράκος, Β. Ζανάκης
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η σύγκριση της ποιότητας ζωής των πασχόντων από χρονία ενεργό ηπατίτιδα C με καλώς αντιρροπούμενη ηπατική νόσο (που ακολουθούσαν θεραπεία με ιντερφερόνη α-2b για 6 μήνες), έναντι της ποιότητας ζωής του υγιούς πληθυσμού, ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση που έχει στη συνολική υγεία των ασθενών η σχετική θεραπεία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ως εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκε η Επισκόπηση Υγείας SF-36 (Short Form Health Survey). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 1995-2000. Για τη συλλογή των στοιχείων επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα 280 πασχόντων από χρονία ενεργό ηπατίτιδα C με καλώς αντιρροπούμενη ηπατική νόσο, που ακολουθούσαν θεραπεία με ιντερφερόνη α-2b για 6 μήνες. Στην έρευνα αυτή, που στηρίχθηκε σε προσωπικές συνεντεύξεις, χρησιμοποιήθηκε σύνθετο δομημένο ερωτηματολόγιο με τις ερωτήσεις του SF-36. Τις συνεντεύξεις διεξήγαγαν οι γιατροί που παρακολουθούσαν τους ασθενείς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα 307 ατόμων υγιούς πληθυσμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι το 18% των ασθενών θεωρούν την υγεία τους εξαιρετική. Αντίστοιχα, οι ερωτώμενοι από το δείγμα υγιούς πληθυσμού δήλωσαν σε ποσοστό 22,8% ότι η υγεία τους είναι εξαιρετική. Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C, που ακολουθούσαν συγκεκριμένη θεραπεία, εμφάνιζαν την ίδια βαθμολογία στη σωματική λειτουργία και παρόμοιες βαθμολογίες στις πνευματικές λειτουργίες (για P=0,01 ζωτικότητα z=1,38, κοινωνική λειτουργικότητα z=1,43 και στο συναισθηματικό ρόλο z=0,22, ψυχική υγεία z=2,28). Αντίθετα, οι ασθενείς παρουσίαζαν χαμηλή βαθμολογία στο σωματικό ρόλο, 73,5 έναντι 83,7 (P=0,01 z=2,69) του υγιούς πληθυσμού, και στο σωματικό πόνο, 78 έναντι 83,5 (P=0,01 z=3,01). Τέλος, στην κλίμακα της γενικής υγείας, οι ασθενείς εμφάνιζαν βαθμολογία 62,3 έναντι 68,68 (P=0,01 z=3,84) του υγιούς πληθυσμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ασθενείς με χρονία ηπατίτιδα C, που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με ιντερφερόνη α-2b, εμφανίζουν υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα SF-36, όσον αφορά την πνευματική τους υγεία. Αντίθετα, η βαθμολογία είναι σχετικά χαμηλή στις κλίμακες που αφορούν τη σωματική υγεία. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη γενική εικόνα που παρουσιάζουν οι ασθενείς στα πλαίσια της υποκειμενικής αξιολόγησης της συνολικής τους υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδοτικότητα, Ποιότητα ζωής, Χρονία ενεργός ηπατίτιδα C.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής