Τελ. ενημέρωση:

   13-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002, 40-50

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πρότυπα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
για δωρεά οργάνων εγκεφαλικά νεκρού ατόμου

Θ. Μπελλάλη, Δ. Παπαδάτου
Τμήμα Νοσηλευτικής, Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ταχύρρυθμη εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και επιστήμης στο χώρο των μεταμοσχεύσεων έχει φέρει αντιμέτωπους τους επαγγελματίες της υγείας, τους ασθενείς και τις οικογένειες με καινούριες αποφάσεις, επιλογές και ηθικά διλήμματα. Συνεπώς, η μελέτη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο χώρο αυτόν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Παρά το γεγονός ότι έχει μελετηθεί εκτενώς η διαδικασία λήψης αποφάσεων που καλούνται να πάρουν οι επαγγελματίες της υγείας σε κλινικά θέματα, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων που παίρνουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους σε κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τη ζωή και το θάνατο. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναπτύξει τόσο τα μοντέλα εκείνα που περιγράφουν πώς πρέπει να λαμβάνεται ορθολογικά η απόφαση της δωρεάς οργάνων ή ιστών σώματος, όσο κι εκείνα που αναφέρονται στον τρόπο που άτομα και οικογένειες καταλήγουν στη συγκεκριμένη απόφαση της δωρεάς από πτωματικό δότη. Η διαδικασία της λήψης της απόφασης περιλαμβάνει διάφορες γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διεργασίες, που επηρεάζονται από προσωπικούς και ενδοοικογενειακούς παράγοντες. Η κατανόηση αυτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό της κατάλληλης προσέγγισης, αλλά και της στήριξης της οικογένειας. Ο επαγγελματίας της υγείας, που προτείνει στην οικογένεια τη δωρεά οργάνων και ιστών σώματος, οφείλει να λάβει υπόψη του τις απόψεις και επιθυμίες όλων των μελών, χωρίς να περιορίζεται στη γνώμη ενός μονάχα μέλους, που μπορεί να αναλαμβάνει έναν ηγετικό ρόλο. Σκοπός κάθε παρέμβασης είναι να βοηθηθεί η οικογένεια να λειτουργήσει συλλογικά στη διαδικασία της απόφασης –είτε αυτή αφορά στη συναίνεση είτε στην άρνηση της συγκατάθεσης στη δωρεά– ώστε στη συνέχεια να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στην απώλεια του δικού της ανθρώπου.

Λέξεις ευρετηρίου: Δωρητές οργάνων, Λήψη απόφασης, Οικογένεια, Πτώμα, Συναίνεση μετά από ενημέρωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής