Τελ. ενημέρωση:

   13-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002, 56-63

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μη ψηλαφητές βλάβες στο μαστό
Ιστοπαθολογική μελέτη

Χ.Δ. Σκόπα,1 Α. Μπατιστάτου,1 Π. Περιστεροπούλου,1
Σ.Κ. Κάκκος,2 Δ. Κούκουρας,2 Ε. Τζωρακολευθεράκης2

1Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
2Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Mε την όλο και αυξανόμενη χρήση της μαστογραφίας σε ασυμπτωματικές γυναίκες, σε προγράμματα μαζικού ελέγχου, σήμερα ένας μεγάλος αριθμός βιοψιών μαστού γίνονται σε μη ψηλαφητές, κλινικά, βλάβες. Σκοπός της παρούσας αναδρομικής εργασίας ήταν η περιγραφή των ιστοπαθολογικών ευρημάτων σε υποκλινικές βλάβες του μαστού που ανιχνεύονται μαστογραφικώς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Με τη βοήθεια συρμάτινου οδηγού, τα τελευταία οκτώ χρόνια έγιναν 178 κατευθυνόμενες βιοψίες σε 175 γυναίκες, οι οποίες είχαν μαστογραφικώς ανιχνεύσιμες βλάβες στο μαστό. Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 25–75 χρόνια (διάμεση 52 χρόνια). Τα μαστογραφικά ευρήματα περιελάμβαναν 76 περιπτώσεις με μικροαποτιτανώσεις, 89 περιπτώσεις με πύκνωση των μαλακών μορίων και 13 περιπτώσεις με αμφότερα τα ευρήματα. Στα χειρουργικά παρασκευάσματα γινόταν ακτινογραφία και ακολουθούσε δειγματοληψία για ιστολογική εξέταση. Σε όλες τις περιπτώσεις συνεκτιμούνταν τα μαστογραφικά και ιστοπαθολογικά ευρήματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μικροσκοπική εξέταση των βιοψιών απέδειξε την ύπαρξη καρκινώματος σε 22,5% των περιπτώσεων, από τις οποίες 62,5% αφορούσαν σε διηθητικό καρκίνωμα. Καλοήθεις βλάβες, κυρίως ινοκυστικές αλλοιώσεις, ανευρέθηκαν στο 73% των βιοψιών, ενώ 4,5% εμφάνιζαν άλλα ευρήματα. Το 60% των καρκίνων συνδυαζόταν με την παρουσία αποτιτανώσεων στη μαστογραφία. Οι εναποθέσεις ασβεστίου εντοπίζονταν μέσα στον όγκο (62,5%) ή στο γειτονικό μη νεοπλασματικό ιστό (37,5%). Σε 26 ασθενείς με καρκίνωμα η εξέταση των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων απέδειξε την ύπαρξη μεταστατικής νόσου στο 42% των περιπτώσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία έδειξε ότι οι μη ψηλαφητές βλάβες στο μαστό περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων. Το καρκίνωμα δεν αποτελεί ασύνηθες εύρημα και παρά το ότι οι βλάβες αυτές είναι υποκλινικές, δεν αποκλείουν την πιθανότητα μεταστατικής λεμφαδενικής νόσου. Οι μικροαποτιτανώσεις είναι πιο συχνές στις καλοήθεις βλάβες του μαστού, ενώ η παρουσία τους στο μη νεοπλασματικό ιστό, που περιβάλλει τον όγκο, δείχνει την αναγκαιότητα της λεπτομερούς ιστοπαθολογικής εξέτασης του χειρουργικού παρασκευάσματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποτιτανώσεις, Καρκίνωμα, Μαστογραφία, Μαστός, Μη ψηλαφητές βλάβες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής