Τελ. ενημέρωση:

   13-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002, 64-70

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φαινοτυπική ανάλυση των φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων
σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές ανοσιακής αιτιολογίας

Ε. Ντριβαλάς,1,2 Γ. Πατεράκης,1 Κ. Παπασαράντη,1
Ε. Μαντουβάλου,2 Χ. Μαντούβαλος,2 Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα1

1Ανοσολογικό Τμήμα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»
2Ιατρείο Ελέγχου Καθ’ έξιν Αποβολών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές ανοσιακής αιτιολογίας ο αριθμός των φυσικών κυτταροκτόνων (natural killer, NK) κυττάρων είναι αυξημένος. Η ΝΚ-κυτταροτοξικότητα ρυθμίζεται από υποδοχείς που βρίσκονται στην επιφάνεια των ΝΚ-κυττάρων. Σκοπός της μελέτης ήταν ο έλεγχος της φαινοτυπικής κατάστασης των ΝΚ-κυττάρων του περιφερικού αίματος με κυτταρομετρία ροής σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη έλαβαν μέρος 11 γυναίκες με 3 ή περισσότερες καθ’ έξιν αποβολές και 16 γυναίκες-μάρτυρες. Ελέγχθηκαν τα ΝΚ-κύτταρα του περιφερικού τους αίματος, με τη χρήση των δεικτών CD56 και CD16, για την έκφραση των υποδοχέων CD69, CD25, HLA-DR, CD161, CD95, CD94 και CD158a, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μονοκλωνικά αντισώματα. Οι μετρήσεις έγιναν με κυτταρομετρία ροής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση της έκφρασης του δείκτη CD69 στα ΝΚ-κύτταρα γυναικών με καθ’ έξιν αποβολές σε σχέση με τις φυσιολογικές μάρτυρες (38,8% έναντι 17,5%, αντίστοιχα, P=0,0001). Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της έκφρασης του δείκτη CD61 στα CD56bright/CD16- κύτταρα (41,5% σε γυναίκες με καθ’ έξιν αποβολές έναντι 32,9% στις φυσιολογικές μάρτυρες, P=0,05). Σε ό,τι αφορούσε την έκφραση των άλλων υποδοχέων στα ΝΚ-κύτταρα, δεν διαπιστώθηκε διαφορά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ΝΚ-κύτταρα γυναικών με καθ’ έξιν αποβολές παρουσιάζονται ενεργοποιημένα, όπως διαπιστώνεται από την αυξημένη έκφραση των δεικτών ενεργοποίησης CD69 και CD161. Η φαινοτυπική ανάλυση των ΝΚ-κυττάρων, με κυτταρομετρία ροής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική μέθοδος ελέγχου, για να καταδείξει την πιθανή ανοσιακή συμμετοχή των ΝΚ-κυττάρων σε γυναίκες που διερευνώνται για καθ’ έξιν αποβολές.

Λέξεις ευρετηρίου: Καθ’ έξιν αποβολές, Κυτταρομετρία ροής, ΝΚ-κύτταρα, CD69, CD161.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής