Τελ. ενημέρωση:

   13-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 19(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002, 71-75

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύγκριση των επιπέδων της αγγειοτασίνης ΙΙ
και του μετατρεπτικού της ενζύμου (ACE) μεταξύ αθλούμενων
και μη αθλούμενων ανδρών και γυναικών

Η. Καλλίστρατος
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Μονάδα Κλινικής Φυσιολογίας-Εργοφυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση του ρόλου της πλέον αγγειοσυσπαστικής ουσίας, της αγγειοτασίνης ΙΙ, και του μετατρεπτικού της ενζύμου (ACE) σε απάντηση-προσαρμογή στο stress που δημιουργεί η μακρόχρονη άσκηση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα μας αποτελείτο από δύο ομάδες: A: αθλητές αντοχής (Ν=30, ηλικία: 21,7±3,5 έτη) και B: μη αθλητές (Ν=30, ηλικία: 22,5±5,4 έτη). Η αγγειοτασίνη πλάσματος μετρήθηκε με ραδιοϊσοτοπική (RIA) μέθοδο και το μετατρεπτικό ένζυμο στον ορό με φωτομετρική μέθοδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ομάδα των αθλητών, συγκρινόμενη με αυτή των μη αθλητών, είχε σημαντικά μικρότερη καρδιακή συχνότητα (P<0,0001), συστολική (P< 0,001) και διαστολική (P<0,006) πίεση αίματος. Τα επίπεδα της αγγειοτασίνης (pg/mL) των αθλητών βρέθηκαν πολύ χαμηλότερα από αυτά των μη αθλητών (αθλητές: 13,72±4, μη αθλητές: 35,69±3,5, P<0,0001). Η διαφορά αυτή ήταν σημαντική και στους άνδρες (αθλητές: 13,17±4,4, μη αθλητές: 34,74±4,1, P<0,0001) και στις γυναίκες (αθλήτριες: 14,26±3,6, μη αθλήτριες: 36,63±2,5, P<0,0001). Η δραστηριότητα του ACE (units) ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους αθλητές (αθλητές: 43,21±14,6, μη αθλητές: 31,12±4,5, P<0,0001). Αυτή η υπέρ των αθλητών διαφορά ήταν σημαντική και στα άρρενα άτομα (αθλητές: 50,4±16,3, μη αθλητές: 34,04±3,3, P<0,002) και στα θήλεα (αθλήτριες: 36,03±8, μη αθλήτριες: 28,2±3,7, P<0,007). Τα άρρενα άτομα είχαν σημαντικά υψηλότερες τιμές ACE από τα θήλεα και στις δύο ομάδες (αθλητών: P<0,005, μη αθλητών: P<0,0001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Tα επίπεδα αγγειοτασίνης ΙΙ στους αθλούμενους άρρενες και θήλεις βρέθηκαν σημαντικά χαμηλότερα από αυτά του φυσιολογικού πληθυσμού. Η διατήρηση χαμηλών επιπέδων αγγειοτασίνης φαίνεται ότι οφείλεται στη σημαντική μείωση της δραστηριότητας της εξειδικευμένης ενδοπεπτιδάσης-ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης Ι σε ΙΙ (ACE). Οι δύο ουσίες συμμετέχουν σε μηχανισμούς προσαρμογής του κυκλοφορικού συστήματος στις αυξημένες απαιτήσεις της άθλησης και λειτουργούν ρυθμιστικά στη μυοκαρδιακή υπερτροφία, την καρδιακή παροχή και την αρτηριακή πίεση των αθλουμένων, με σκοπό τον έλεγχο μιας αντιοικονομικής καρδιακής λειτουργίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειοτασίνη, Άσκηση, Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτασίνης, Προσαρμογές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής