Τελ. ενημέρωση:

   06-Jul-2004
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 21(3), Μάϊος-Ιούνιος 2004, 274-280

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία στην προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού

Χ. Καλαντζής,1 Κ. Μάρκογλου,1 Π. Παπαγιάννης,2 Ι. Μπράμης,3 Η. Μπαστούνης,3 Ν. Καλαντζής1
1 Γαστρεντερολογική Κλινική, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
2 Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3 1η Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Η έγκαιρη διάγνωση και η ακριβής σταδιοποίηση της νόσου βοηθάει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της. Στην παρούσα εργασία μελετάται η συμβολή της ενδοσκοπικής υπερηχοτομογραφίας (EUS) στην προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 80 ασθενείς (47 άνδρες και 33 γυναίκες), 30 ασθενείς με καρκίνο του ορθού, 26 με καρκίνο σιγμοειδούς, 6 με καρκίνο κατιόντος κόλου, 2 με καρκίνο εγκαρσίου κόλου, 6 με καρκίνο ανιόντος κόλου και 10 με καρκίνο τυφλού. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν προεγχειρητικά σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, κολονοσκόπηση με βιοψίες, υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία και EUS. H EUS εκτελέστηκε με μηχάνημα Οlympus (CF/UM3) ευθείας όρασης, με συχνότητα λειτουργίας 7,5 MHz.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ευαισθησία και ειδικότητα της EUS ως προς το στάδιο Τ ήταν 93,8% και 99,2%, αντίστοιχα, ενώ ως προς το στάδιο Ν ήταν 93,8% και 97,9%. Η συνολική ευαισθησία και ειδικότητα της EUS, σε σύγκριση πάντα με την ιστολογική εξέταση των χειρουργικών παρασκευασμάτων, ήταν 82,5% και 94,2%, αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η EUS φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ακριβής στην προεγχειρητική τοπική σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού, με συνέπεια να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιλογή της πλέον κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία - Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού - Σταδιοποίηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής