Τελ. ενημέρωση:

   08-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2006, 375-378

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χρήση της συσκευής βιοψίας με αναρρόφηση για τη μελέτη μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων

Γ. Ζωγράφος,1 Δ. Κουλοχέρη,2 Ε. Μεσσάρης,1 Π. Αντωνάκης,1 Π. Γιαννόπουλος,1 Ν. Παραράς,1
Ν. Σακαρίδης,2 Γ. Καφίρη,3 Κ. Παπαδημητρίου,3 Α. Μαριόλης,1 Ι. Μπράμης1
1Μονάδα Μαστού, Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα
2Ακτινολογικό Τμήμα, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα
3Παθολογοανατομικό Τμήμα, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η αξιολόγηση της χρήσης συσκευής βιοψίας με αναρρόφηση σε ασθενείς με ύποπτες για κακοήθεια μη ψηλαφητές μαστογραφικές αλλοιώσεις.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη εισήχθησαν ασθενείς που προσήλθαν στη Μονάδα Μαστού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μη ψηλαφητές βλάβες, οι οποίες ακτινολογικά χαρακτηρίζονταν ως πιθανώς κακοήθεις (Bi Rads 4) ή βλάβες πιθανώς καλοήθεις (Bi Rads 3) και οι οποίες στον επανέλεγχο μετά από εξάμηνο είχαν εμφανίσει αλλαγές (αλλαγή μεγέθους, μορφολογίας, ακτινολογικών χαρακτηριστικών).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στους 32 ασθενείς όπου εφαρμόστηκε η βιοψία με αναρρόφηση, οι περισσότερες μαστογραφικές αλλοιώσεις ήταν συρρέουσες, πολύμορφες μικροαποτιτανώσεις (62,5%), 11 ήταν συμπαγή οζίδια (34,3%) και 1 (3,2%) ήταν συμπαγές μόρφωμα με μικροαποτιτανώσεις εντός αυτού. Η ιστολογική αξιολόγηση κατέδειξε 4 ασθενείς με in situ πορογενές καρκίνο (12,5%), 1 ασθενή (3,1%) με διηθητικό καρκίνο, 3 με σκληρυντική αδένωση (9,3%), 1 με άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία (3,1%) και 23 (71,8%) με αμιγώς καλοήθεις βλάβες. Το ποσοστό των επιπλοκών από τη μέθοδο ήταν 3,1%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η βιοψία με αναρρόφηση των μη ψηλαφητών μαστογραφικών βλαβών αποτελεί μια μέθοδο ελάχιστα επεμβατική, με υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα και τεχνική επιτυχία για την ασφαλή και αξιόπιστη πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοψία με αναρρόφηση, Καρκίνος μαστού, Μαστογραφικές αλλοιώσεις, Μη ψηλαφητή βλάβη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής