Τελ. ενημέρωση:

   17-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 444-454

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οξειδωτικό stress και παθήσεις του πνεύμονα

Ε. Γερογιάννη, Κ.Ι. Γουργουλιάνης
Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελεύθερη ρίζα είναι ένα άτομο ή ένα σύνολο ατόμων με ένα ή περισσότερα αζευγάρωτα ηλεκτρόνια στην εξωτερική τροχιά τους. Οι βιολογικά ελεύθερες ρίζες περιλαμβάνουν το οξυγόνο, τον άνθρακα, το άζωτο και το χλώριο στο μόριό τους. Διακρίνονται πέντε σημεία παραγωγής ριζών μέσα στο κύτταρο: η κυτταρική μεμβράνη, τα μιτοχόνδρια, τα υπεροξεισωμάτια, το ενδοπλασματικό δίκτυο και το κυτταρόπλασμα. Η συνεχής αυτή παραγωγή των ελευθέρων ριζών βρίσκεται, υπό φυσιολογικές συνθήκες, κάτω από έλεγχο από το αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Ως οξειδωτικό stress ορίζεται το χημικό stress που προκύπτει είτε από την υπερβολική παραγωγή ελευθέρων ριζών είτε από την ανικανότητα του αντιοξειδωτικού συστήματος να ανταποκριθεί. Ο πνεύμονας αποτελεί το κατεξοχήν όργανο που εκτίθεται σε οξειδωτικό stress λόγω της άμεσης έκθεσής του σε υψηλές πιέσεις οξυγόνου. Μια ποικιλία πνευμονικών παθήσεων φαίνεται να συνδέεται με τις ελεύθερες ρίζες, όπως οι αποφρακτικές παθήσεις, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, η σαρκοείδωση και άλλες κοκκιωματώδεις νόσοι, η αμιάντωση και ο καρκίνος του πνεύμονα. Ειδικά για την τελευταία νόσο, φαίνεται ότι οι ενεργείς ρίζες του οξυγόνου συνδέονται τόσο με την καρκινογένεση όσο και με την ανάπτυξη του καρκίνου, όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιοξειξωτικό αμυντικό σύστημα, Ελεύθερες ρίζες, Οξειδωτικό stress, Παθογένεια πνευμονικών παθήσεων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής