Τελ. ενημέρωση:

   17-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 455-472

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μοριακή μελέτη και πρόληψη κυστικής ίνωσης στον ελληνικό πληθυσμό

E. Καναβάκης, Μ. Τζέτη
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Έγινε χαρακτηρισμός του φάσματος και της συχνότητας των μεταλλάξεων στους Έλληνες ασθενείς με κυστική ίνωση (ΚΙ) και στις μονοσυμπτωματικές μορφές της νόσου, με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης για τον εντοπισμό των φορέων και την παροχή προγεννητικής διάγνωσης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μέθοδος (DGGE) χρησιμοποιήθηκε για ανίχνευση μεταλλάξεων στα 27 εξόνια του γονιδίου CFTR σε 500 ασθενείς με κλασική μορφή της νόσου και σε 134 άνδρες με στειρότητα (μονοσυμπτωματική μορφή ΚΙ). Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία εφαρμόστηκε πιλοτικό πρόγραμμα εντοπισμού φορέων σε 900 άτομα. Προγεννητική διάγνωση (ΠΔ) πραγματοποιήθηκε σε 167 κυήσεις, 110 από τις οποίες εμφάνισαν υπερηχογένεια εντέρου στο έμβρυο κατά το 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χαρακτηρίστηκαν συνολικά 83 μεταλλάξεις στους ασθενείς με ΚΙ, που καλύπτουν το 92% των χρωμοσωμάτων. Έλεγχος μονοσυμπτωματικών μορφών της νόσου έδειξε ότι το 83,3% των ανδρών με αμφοτερόπλευρη έλλειψη σπερματικού πόρου (CBAVD), 27,5% των ανδρών με αποφρακτική αζωοσπερμία (OA) και 13% των ανδρών με ολιγοσπερμία ήταν φορείς μίας μετάλλαξης ή διπλοί ετεροζυγώτες. Το πρόγραμμα ανίχνευσης φορέων εντόπισε 188 φορείς, η πλειονότητα των οποίων προερχόταν από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών, καθώς και 6 ζευγάρια που χρειάστηκαν ΠΔ. Από τις 167 προγεννητικές διαγνώσεις εντοπίστηκαν 41 πάσχοντα, 80 ετερόζυγα και 46 φυσιολογικά έμβρυα. Από τα έμβρυα με υπερηχογένεια εντέρου βρέθηκαν 15 ετεροζυγώτες και 4 ομοζυγώτες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην Ελλάδα και την περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ποικιλομορφία μεταλλάξεων, δημιουργώντας ιδιαίτερα προβλήματα στη μοριακή γενετική διάγνωση των ασθενών με ΚΙ. Ο έλεγχος με μοριακές τεχνικές θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 86% των αλληλομόρφων ΚΙ στο συγκεκριμένο πληθυσμό, προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά πρόγραμμα πρόληψης της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανδρική στειρότητα, Κυστική ίνωση, Μονοσυμπτωματικές μορφές κυστικής ίνωσης, Μοριακή γενετική ανάλυση Υπερηχογένεια εντέρου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής