Τελ. ενημέρωση:

   26-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 496-500

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χειρουργείο ημέρας - Προοπτικές. Αντιλήψεις και πρόθεση συμπεριφοράς των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μ. Αρβανίτη,1 Π. Τσιτσόπουλος,1 Π. Σαράφης,2 Δ. Νιάκας3
1Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
2Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
3Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των ιατρών του χειρουργικού τομέα σχετικά με τα οφέλη και την αναγκαιότητα του χειρουργείου ημέρας, καθώς και την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν τη λειτουργία του.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα έλαβαν μέρος 174 ειδικευμένοι ιατροί διαφόρων χειρουργικών ειδικοτήτων από 4 μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, οι οποίοι απάντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι περισσότεροι χειρουργοί (n=165, 94,8%) εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν την οργάνωση και τη λειτουργία των χειρουργείων ημέρας. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι περισσότερο οικονομικά (τόσο για το νοσοκομείο όσο και για τον ασθενή) παρά κλινικά. Διάφοροι κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες βρέθηκαν να συσχετίζονται με τις μελετηθείσες εκβάσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μελέτη δείχνει ότι το χειρουργείο ημέρας μπορεί να είναι μια εναλλακτική μορφή περίθαλψης και φροντίδας, η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Κόστος, Ποιότητα, Συμπεριφορά ιατρών, Χειρουργείο ημέρας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής