Τελ. ενημέρωση:

   17-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 501-506

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση της λεπτίνης του ορού με βιοχημικές παραμέτρους του μεταβολισμού των οστών σε ασθενείς υπό χρονία αιμοκάθαρση

H. Nasri,1 A. Baradaran2
1Shahrekord University of Medical Sciences, Hajar Medical, Educational and Therapeutic Center, Department of Internal Medicine, Shahrekord, Iran,
2Department of Biochemistry, Center of Research and Reference Laboratory of Iran, Hospital Bou-Ali, Tehran, Iran

ΣΚΟΠΟΣ Η λεπτίνη είναι μια πεπτιδική ορμόνη που παράγεται, κυρίως αλλά όχι μόνο, από το λιπώδη ιστό και καθαίρεται κυρίως από τους νεφρούς. Η συγκέντρωση της λεπτίνης στον ορό συσχετίζεται με την οστική μάζα. Η μελέτη αυτή έγινε σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που βρίσκονταν σε χρονίααιμοκάθαρση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε 36 ασθενείς υπό χρονία αιμοκάθαρση, 10 από τους οποίους ήταν διαβητικοί, μετρήθηκαν στον ορό το ασβέστιο, ο φωσφόρος, η προ της αιμοκάθαρσης κρεατινίνη, η ουρία, η αλκαλική φωσφατάση (ALP), η παραθορμόνη (iPTH) και η λεπτίνη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι γυναίκες διαβητικές ασθενείς παρατηρήθηκε ότι είχαν σημαντικά μεγαλύτερη συγκέντρωση λεπτίνης. Στο σύνολο των ασθενών, παρατηρήθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του λογαρίθμου των συγκεντρώσεων της λεπτίνης του ορού με το λογάριθμο των συγκεντρώσεων της iPTH, καθώς και ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων της λεπτίνης του ορού και του δείκτη μάζας σώματος. Στους άνδρες ασθενείς, βρέθηκε ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ALP και της λεπτίνης του ορού. Στις γυναίκες ασθενείς, παρατηρήθηκε ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ της λεπτίνης και του φωσφόρου του ορού, ενώ βρέθηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της λεπτίνης του ορού και του γινομένου CaxP.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συγκέντρωση της λεπτίνης του ορού φαίνεται να επηρεάζει το μεταβολισμό των οστών στους ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που βρίσκονται σε χρονία αιμοκάθαρση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλκαλική φωσφατάση, Λεπτίνη ορού, Παραθορμόνη, Ρυθμός οστικού μεταβολισμού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής