Τελ. ενημέρωση:

   17-Mar-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 23(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006, 514-520

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέση πρώιμων αθηροσκληρυντικών αγγειακών αλλοιώσεων και λιποπρωτεΐνης(a) του ορού
σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια πριν και μετά από την έναρξη της χρονίας αιμοκάθαρσης

H. Nasri,1 A. Baradaran2
1Shahrekord University of Medical Sciences, Hajar Medical, Educational and Therapeutic Center, Section of Hemodialysis, Shahrekord, Iran
2Department of Biochemistry, Center of Research and Reference Laboratory of Iran, Hospital Bou-Ali, Tehran, Iran

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη της επίδρασης της συγκέντρωσης της Lp(a) στον ορό στην εμφάνιση πρώιμων αθηροσκληρυντικών αγγειακών αλλοιώσεων σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) που δεν υποβάλλονται σε χρονία αιμοκάθαρση (ΧΑ) και σε ασθενείς με ΧΝΑ τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε ΧΑ.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, στην οποία περιελήφθησαν 29 φυσιολογικά άτομα (ομάδα 1, 17 γυναίκες και 12 άνδρες), 33 ασθενείς με ΧΝΑ που δεν υποβάλλονταν σε ΧΑ (ομάδα 2, 19 γυναίκες και 14 άνδρες) και 43 ασθενείς με ΧΝΑ τελικού σταδίου (ομάδα 3, 19 γυναίκες και 24 άνδρες). Σε όλα τα άτομα της μελέτης μετρήθηκαν τα επίπεδα της Lp(a) στον ορό. Επίσης, μετρήθηκε το πάχος της έσωμέσης στιβάδας των καρωτίδων (ΙΜΤ) και εξετάστηκαν οι καρωτίδες και οι μηριαίες αρτηρίες για την ύπαρξη πλακών (προσδιορισμός βαθμού πλάκας) με B-mode υπερηχογραφία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση τιμή (±SD) της συγκέντρωσης της Lp(a) στον ορό ήταν στην ομάδα 1, 42±20 mg/dL, στην ομάδα 2, 57±23 mg/dL και στην ομάδα 3, 55±16 mg/dL. Αντιστοίχως, το ΙΜΤ ήταν 0,84±0,20 mm, 1,30±0,40 mm και 1,10±0,30 mm. Μηδενικό βαθμό πλάκας είχε το 93% των ατόμων της ομάδας 1, το 39,4% των ασθενών της ομάδας 2 και το 51,2% των ασθενών της ομάδας 3. Βαθμό πλάκας 1-2 είχε το 6,8% των ατόμων της ομάδας 1, το 24,3% των ασθενών της ομάδας 2 και το 25,6% των ασθενών της ομάδας 3. Βαθμό πλάκας 3-4 δεν είχε κανένα από τα άτομα της ομάδας 1, ενώ είχε το 36,4% των ασθενών της ομάδας 2 και το 23,3% των ασθενών της ομάδας 3. Η διαφορά του ΙΜΤ μεταξύ της ομάδας 1 αφενός και των ομάδων 2 και 3 αφετέρου ήταν στατιστικά σημαντική (P<0,001 και P<0,008, αντιστοίχως), καθώς και μεταξύ των ομάδων 2 και 3 (P=0,023). Σημαντικές διαφορές ως προς τα επίπεδα της Lp(a) στον ορό παρατηρήθηκαν μεταξύ της ομάδας 1 αφενός και των ομάδων 2 (P=0,016) και 3 αφετέρου (P=0,021). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τα επίπεδα της Lp(a) στον ορό μεταξύ των ομάδων 2 και 3 (P>0,05). Θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των επιπέδων της Lp(a) αφενός και του ΙΜΤ και του βαθμού πλάκας στους ασθενείς της ομάδας 3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Lp(a) ενδέχεται να διαδραματίζει κάποιο σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αθηροσκλήρυνσης που παρουσιάζουν οι ασθενείς με ΧΝΑ, ο οποίος χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Βαθμός πλάκας, Έσω-μέση στιβάδα, Χρονία νεφρική ανεπάρκεια, Lp(a).


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής