Τελ. ενημέρωση:

   29-Jun-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 34-47

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Aξιολόγηση της αποδοτικότητας στο χώρο της υγείας

Ν.Α. Οικονόμου, Γ. Τούντας
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η παρούσα ανασκόπηση εξετάζει την έννοια της αποδοτικότητας στο χώρο της υγείας και τους τρόπους αποτίμησής της. Η αποδοτικότητα αναφέρεται στη συσχέτιση μεταξύ των εκροών ιατρικών μέτρων, προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας με τους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους που χρησιμοποιήθηκαν. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα: το επίπεδο των επιμέρους ιατρικών μέτρων και των προγραμμάτων υγείας, κυρίως μέσω μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης, και το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών, μέσω μεθόδων συγκριτικής ανάλυσης με βάση σημεία αναφοράς. Οικονομική αξιολόγηση ονομάζεται η συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών ιατρικών μέτρων και προγραμμάτων υγείας σε σχέση με τα κόστη τους, μετρούμενα σε χρηματικές μονάδες, και τα αποτελέσματά τους, μετρούμενα σε χρηματικές ή φυσικές μονάδες (π.χ. επιπλέον χρόνια ζωής). Στις κυριότερες μεθόδους συγκριτικής ανάλυσης γίνεται σύγκριση των υπηρεσιών υγείας ως προς ένα σημείο αναφοράς, δηλαδή ένα ιδανικό επίπεδο απόδοσης, με βάση μια σειρά από εισροές και εκροές (συνήθως ενδιάμεσες), μετρούμενες σε φυσικές μονάδες. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης και συγκριτικής ανάλυσης, αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας του πληθυσμού και την εξοικονόμηση πόρων και χρησιμοποιούνται με αυξανόμενους ρυθμούς στα εξελιγμένα συστήματα υγείας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες, περιεκτικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας σε επίπεδο συστήματος υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδοτικότητα, «Οικονομική αξιολόγηση», «Συγκριτική ανάλυση».


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής