ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007, ΤΟΜΟΣ 24, ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

οικονομικα της υγειας

Αξιολόγηση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας
Γ. Τούντας, Ν.Α. Οικονόμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Η αξιολόγηση των ιατρικών παρεμβάσεων και η τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας
Γ. Τούντας, Ν.Α. Οικονόμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας στο χώρο της υγείας
Ν.Α. Οικονόμου, Γ. Τούντας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ελληνικές μελέτες οικονομικής αξιολόγησης και αποδοτικότητας στην υγεία
Ν.Α. Οικονόμου, Γ. Τούντας, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Αξιολόγηση της ποιότητας των εργαστηριακών εξετάσεων
Ε.Δ. Βογιατζάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Αξιολόγηση της ποιότητας των προγραμμάτων προαγωγής υγείας. Το ευρωπαϊκό εργαλείο EQUIΗP
Γ. Τούντας, Χ. Δημητρακάκη, C. Bollars, S. van den Broucke, H. Kok, G. Molleman
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)

Ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης των επισκεπτών
των εξωτερικών ιατρείων οφθαλμολογικής κλινικής ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου
Β. Αλετράς, Φ. Ζαχαράκη, Δ. Νιάκας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ (PDF)