Τελ. ενημέρωση:

   29-Jun-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 48-57

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ελληνικές μελέτες οικονομικής αξιολόγησης και αποδοτικότητας στην υγεία

Ν.Α. Οικονόμου,1 Γ. Τούντας,1 Δ. Νιάκας2
1Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Η αποδοτικότητα στο χώρο της υγείας αποτιμάται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: το επίπεδο των ιατρικών μέτρων και των προγραμμάτων υγείας, όπου αναφέρεται ως οικονομική αποτελεσματικότητα και μετριέται μέσω μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης (economic evaluation methods), και το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών, όπου μετριέται μέσω μεθόδων συγκριτικής ανάλυσης με βάση σημεία αναφοράς (benchmark analysis techniques). Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν οι κλασικές μελέτες αξιολόγησης (αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας, ελαχιστοποίησης του κόστους, κόστους-χρησιμότητας και κόστους-οφέλους) και οι μελέτες μερικής αξιολόγησης (περιγραφής κόστους, σύγκρισης κόστους και κόστους ασθένειας), ενώ στο δεύτερο ξεχωρίζουν η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων (DEA) και η μέθοδος των στοχαστικών συνόρων (SFA). Στην παρούσα ανασκόπηση έγινε αναζήτηση των ελληνικών εφαρμογών των παραπάνω μεθόδων που χρονολογούνται από το 1993 και μετά, μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων βιοϊατρικών δεδομένων MEDLINE και IATROTEK και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα. Τα κύρια συμπεράσματα από την ανάλυση των παραπάνω μελετών εστιάζονται αφενός μεν στον περιορισμένο αριθμό τους και αφετέρου στις μεθοδολογικές αδυναμίες τους, λόγω έλλειψης επαρκών και αξιόπιστων οικονομικών και δημογραφικών δεδομένων. Θεωρούμε ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του ιατρικού κόσμου για την αναγκαιότητα οικονομικής αποτίμησης στο χώρο της υγείας, συντονισμένη προσπάθεια για την εισαγωγή και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των ήδη υπαρχουσών οικονομικών αξιολογήσεων στην καθημερινή ιατρική πρακτική και περαιτέρω έρευνα για να αποτιμηθεί η αποδοτικότητα των πρωτοβάθμιων και νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδοτικότητα, «Οικονομική αξιολόγηση», «Συγκριτική ανάλυση».


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής