Τελ. ενημέρωση:

   29-Jun-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 79-88

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αξιολόγηση της ποιότητας των προγραμμάτων προαγωγής υγείας.
Το ευρωπαϊκό εργαλείο EQUIΗP

Γ. Τούντας,1 Χ. Δημητρακάκη,1 C. Bollars,2 S. van den Broucke,2 H. Kok,3 G. Molleman3
1Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Flemish Institute for Health Promotion (VIG)
3Institute for Health Promotion and Illness Prevention (NIGZ), Netherlands

Στο διεθνή χώρο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει γίνει αρκετή προσπάθεια για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων διασφάλισης ποιότητας στην προαγωγή υγείας, η συστηματική χρήση των οποίων έχει διαφανεί ότι βελτιώνει την ποιότητα σχεδιασμού προγραμμάτων προαγωγής υγείας και βοηθάει τους επαγγελματίες να εντοπίσουν και να επαναλάβουν προγράμματα και πολιτικές «καλής πρακτικής». Με βάση την εμπειρία από τα ήδη υπάρχοντα αυτά εργαλεία, αναπτύχθηκε το ευρωπαϊκό εργαλείο ποιότητας για την προαγωγή υγείας (European Quality Instrument for Health Promotion, EQUIHP), ως το πρώτο εργαλείο ευρωπαϊκής συναίνεσης που στοχεύει στη διευκόλυνση της εκτίμησης και τη βελτίωση της ποιότητας στην προαγωγή υγείας. Σκοπός του EQUIHP είναι να επιτευχθεί περισσότερη ομοιογένεια στους δείκτες ποιότητας και να διευκολυνθούν οι διακρατικές συγκρίσεις και η συνεργασία στη βελτίωση της ποιότητας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται η δομή, οι σκοποί και οι οδηγίες χρήσης του εργαλείου EQUIHP, το θεωρητικό του υπόβαθρο, καθώς και ένα συνοδευτικό γλωσσάριο για την καλύτερη κατανόηση της ορολογίας της προαγωγής υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, EQUIHP, Ποιότητα, Προαγωγή υγείας, Tεκμηρίωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής