Τελ. ενημέρωση:

   29-Jun-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2007, 22-33

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η αξιολόγηση των ιατρικών παρεμβάσεων και η τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας

Γ. Τούντας, Ν.Α. Οικονόμου
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η παρούσα ανασκόπηση επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα αξιολόγησης των ιατρικών μέτρων και προγραμμάτων υγείας ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους και στις μεθόδους αυτής της αξιολόγησης. Παρουσιάζεται ακόμη το επιστημονικό ρεύμα για τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας ή τεκμηριωμένη Ιατρική και αναλύεται ο ρόλος αυτού του ρεύματος στη σύγχρονη Ιατρική και οι αιτίες που οδήγησαν στη διάδοσή του. Παρά την αδιαμφισβήτητη συμβολή της Ιατρικής στην υγεία του πληθυσμού, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συχνή αναποτελεσματικότητα της ιατρικής φροντίδας και την ιατρογενή νοσηρότητα. Ένα μέρος αυτών των προβλημάτων πηγάζουν από την έλλειψη τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητας πολλών παρεχόμενων ιατρικών μέτρων και προγραμμάτων υγείας και την προβληματική διάδοση της ιατρικής πληροφόρησης. Επομένως, είναι αναγκαία η αξιολόγηση των προληπτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μέτρων και των προγραμμάτων προαγωγής υγείας με κατάλληλες μεθόδους, από τις οποίες οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμασίες είναι οι πλέον χρήσιμες στις περισσότερες περιπτώσεις. Η τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας αποτελεί μια επιστημονική προσπάθεια για συστηματική αξιολόγηση των ιατρικών μέτρων και προγραμμάτων υγείας, προετοιμασία των επαγγελματιών και των υπηρεσιών υγείας να εισαγάγουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτών των αξιολογήσεων και εφαρμογή αυτών των δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη φροντίδα υγείας. Η προσπάθεια αυτή καθοδηγείται από εξειδικευμένους φορείς και συμβάλλει στη μείωση του υποκειμενισμού στην άσκηση της Ιατρικής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών υγείας και την εξοικονόμηση πόρων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποτελεσματικότητα, «Ιατρικά μέτρα», «Τεκμηριωμένη Ιατρική».


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής