Τελ. ενημέρωση:

   13-Nov-2007
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 24(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2007, 363-368

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γλωσσολογική και πολιτισμική αξιολόγηση της κλίμακας σεξουαλικών αντιλήψεων
του Derogatis Sexual Functioning Inventory στην ελληνική γλώσσα

Ζ. Τσίμτσιου,1 Σ. Παπαχαρίτου,1 Ε. Νακοπούλου,1 Δ. Χατζηχρήστου,1 L.R. Derogatis2
1Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
2Center for Sexual Health and Medicine, John's Hopkins University

ΣΚΟΠΟΣ Η γλωσσολογική και πολιτισμική αξιολόγηση της κλίμακας σεξουαλικών αντιλήψεων του Derogatis Sexual Functioning Inventory (DSFI) στην ελληνική γλώσσα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε με την κλασική μεθοδολογία της διγλωσσικής μετάφρασης. Εξετάστηκε ο βαθμός κατανόησής του μετά από συμπλήρωση από 23 φοιτητές Ιατρικής. Η τελική μορφή του συμπληρώθηκε σε ανώνυμη και προαιρετική βάση από 150 ιατρούς, 150 φοιτητές Ιατρικής και 146 σπουδαστές παραϊατρικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κλίμακα σεξουαλικών αντιλήψεων του DSFI αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια (Cronbach alpha=0,87), αξιοπιστία ως προς το χρόνο, καθώς και δομική εγκυρότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κλίμακα σεξουαλικών αντιλήψεων του DSFI μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και για την αξιολόγηση μεταβολών στις αντιλήψεις συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανθρώπινης σεξουαλικότητας και σεξουαλικής αγωγής.

Λέξεις ευρετηρίου: Ερωτηματολόγιο, Ιατροί, Σεξουαλικές αντιλήψεις, Φοιτητές ιατρικής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής