Τελ. ενημέρωση:

   23-Jul-2008
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 2007, 24(Συμπληρωματικό τεύχος 1):51-57

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών με χρονία ηπατίτιδα Β και C

Κ. Γαλάνης,1,2 Ν. Κοντοδημόπουλος,1 Γ.Ν. Νταλέκος,2 Δ. Νιάκας1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Ειδικό Ηπατολογικό Ιατρείο και Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ H σύγκριση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) ασθενών με χρονία ενεργό ηπατίτιδα Β και C, με καλώς αντιρροπούμενη νόσο, που ακολούθησαν θεραπεία με ιντερφερόνη (α-2b ή α-2a) για 12 μήνες τουλάχιστον. Επίσης, η σύγκριση με το γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της νόσου και της θεραπείας της.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε η Γενική Επισκόπηση Υγείας SF-36, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της οποίας έχει αποδειχθεί στην Ελλάδα. Το δείγμα περιλάμβανε 300 διαδοχικούς ασθενείς κατά την επίσκεψή τους στο Ηπατολογικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Λάρισας, ισόποσα κατανεμημένους σε ηπατίτιδα Β και C. Η συμπλήρωση του οργάνου SF-36 έγινε με προσωπική συνέντευξη, ενώ καταγράφηκαν κοινωνικοδημογραφικά και νοσολογικά δεδομένα. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 97,8%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στις οκτώ κλίμακες του SF-36, οι ηπατοπαθείς, όπως αναμενόταν, είχαν χαμηλότερη ΣΥΠΖ από το γενικό πληθυσμό, με εξαίρεση στις κλίμακες σωματικής λειτουργικότητας και σωματικού πόνου, όπου είχαν παρεμφερείς ή και υψηλότερες βαθμολογίες. Η σύγκριση της ΣΥΠΖ μεταξύ των δύο ομάδων δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές, εκτός από τις κλίμακες σωματικού πόνου και κοινωνικής λειτουργικότητας, όπου οι βαθμολογίες ήταν υψηλότερες (P<0,05) στους πάσχοντες από ηπατίτιδα C.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ηπατίτιδα Β και C είναι νόσοι που επηρεάζουν αρνητικά τις περισσότερες πτυχές της ΣΥΠΖ, καθώς η τελευταία φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη του γενικού πληθυσμού. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ τους, οι ασθενείς με ηπατίτιδα C πιθανόν υπερτερούν, αφού δήλωσαν σημαντικά λιγότερο πόνο και καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση της διαπίστωσης αυτής. Το βέβαιο είναι ότι η αύξηση της επίπτωσης της νόσου, στην Ελλάδα και διεθνώς, επιβάλλει τη θεώρησή της ως απειλής κατά της δημόσιας υγείας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες πρόληψης ή και αντιμετώπισής της.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C, Ποιότητα ζωής, SF-36.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής