Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 219-223

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο γονιδιακός πολυμορφισμός A1675G του υποδοχέα της αγγειοτασίνης ΙΙ
και η σχέση του με την αρτηριακή υπέρταση

Ν. Κούμαλλος, Δ. Τούσουλης, Χ. Αντωνιάδης, Α.Σ. Αντωνόπουλος, Χ. Στεφανάδης
A´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»,
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Οι υποδοχείς τύπου 2 της αγγειοτασίνης ΙΙ (ΑT2R) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη διαδικασία της αθηρογένεσης. Το γονίδιο των ΑT2R βρίσκεται στο Χ χρωματόσωμα, ενώ ο ρόλος του πολυμορφισμού A1675G δεν είναι σαφής. Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση στη βιβλιογραφία όσον αφορά στο ρόλο του εν λόγω πολυμορφισμού στην αρτηριακή υπέρταση και στις διάφορες καρδιακές νόσους.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειοτασίνη, Αθηροσκλήρυνση, Υπέρταση, Φλεγμονή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής