Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 257-260

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου FSI-10 για την εκτίμηση της χρηστικότητας των συσκευών εισπνοής φαρμάκων
σε Έλληνες ασθενείς

Ν. Γραίκας,1 A. Αθανασίου,1 Χ. ΄Ισκος,1 Δ. Παναγιωτάκος,2 Α. Παπαταξιάρχου,1 Ο. Πορίχη1
1Τμήμα Κλινικών Μελετών, ΕΛΠΕΝ ΑΕ, Φαρμακευτική Βιομηχανία, Αθήνα
2Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης, Διαιτολογίας και Διατροφής, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ To ερωτηματολόγιο FSI-10 (αίσθημα ικανοποίησης με τις συσκευές εισπνοής φαρμάκων) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γνώμης των ασθενών σε σχέση με τη χρηστικότητα των συγκεκριμένων συσκευών. Περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις και συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ασθενείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μετάφραση και ο έλεγχος της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής του FSI-10.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά από ειδικούς επιστήμονες. Στη συνέχεια, έγινε αντίστροφη μετάφραση από μεταφραστή, ενώ η τελική του μορφή παρουσιάστηκε σε μικρή ομάδα ασθενών, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη σαφήνεια του κειμένου. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 422 ασθενείς (192 γυναίκες), ηλικίας 16−87 ετών, οι οποίοι έπασχαν από άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ελάμβαναν τακτικά τις θεραπείες τους, αποκλειστικά μέσω εισπνοής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ελληνική εκδοχή του FSI-10 ήταν κατανοητή και συμπληρώθηκε εύκολα από τους συμμετέχοντες. Η συνάφεια μεταξύ των ερωτήσεων ήταν σημαντική, χωρίς κάποια από αυτές να θεωρείται περιττή. Η αξιοπιστία της ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου όσον αφορά στη δομική του εγκυρότητα ήταν πολύ ικανοποιητική (Cronbach α=0,923 για το σύνολο του ερωτηματολογίου).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελληνική εκδοχή του FSI-10 είναι αξιόπιστη και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις εισπνευστικές συσκευές που χρησιμοποιούν. Είναι κατάλληλη για χρήση σε κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες διεξάγονται στην Ελλάδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιοπιστία, Εισπνευστική συσκευή, Ερωτηματολόγιο FSI-10, Ικανοποίηση ασθενούς, Πνευμονική διαταραχή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής