Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 267-269

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση του λιπιδαιμικού προφίλ και των δεικτών οστικού μεταβολισμού σε πρόωρα οστεοπενικά νεογνά

Χ. Τσακαλίδης, Χ. Δόκος, Α. Καλέση, Ν. Νικολαΐδης
Β΄ Νεογνολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Το λιπιδαιμικό προφίλ του πρόωρου νεογνού φαίνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αιτιοπαθογένειας μεταβολικών νοσημάτων. Σκοπός της μελέτης ήταν η διαλεύκανση της πιθανής συσχέτισης των λιπιδαιμικών παραμέτρων και των δεικτών οστικού μεταβολισμού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Είκοσι οστεοπενικά πρόωρα νεογνά με ηλικία κύησης <34 εβδομάδων αποτέλεσαν το υλικό της μελέτης. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εβδομάδα κύησης), τα σωματομετρικά δεδομένα (βάρος σώματος), τα επίπεδα βιοχημικών δεικτών οστικού μεταβολισμού [αλκαλική φωσφατάση (ALP), ασβέστιο (Ca), φωσφόρος (P), μαγνήσιο (Mg)] και τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης (TC) και τριγλυκεριδίων (ΤG).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η αυξημένη ΑLP (878,8±112,89 IU/mL) και τα μειωμένα επίπεδα Ρ ορού (4,93±0,719 mg/dL) συμφωνούσαν με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας σε πρόωρα νεογνά με οστεοπενία. Από τη στατιστική ανάλυση αναδεικνύεται ο ρόλος της TC και του Ca ορού, που μπορούν να συσχετιστούν με το βάρος του οστεοπενικού νεογνού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο προσδιορισμός της ΑLP, του Ρ και του βάρους κύησης είναι αναγκαίοι για τη διάγνωση της οστεοπενίας σε πρόωρα νεογνά. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες στα κλάσματα της ΤC για τη συσχέτιση του λιπιδαιμικού προφίλ με την οστεοπενία της προωρότητας των νεογνών.

Λέξεις ευρετηρίου: Λιπίδια, Οστεοπενία, Οστικός μεταβολισμός, Πρόωρα νεογνά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής