Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2014, 19-24

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή
Mια ανθρωπιστικά αναγκαία και οικονομικά αποτελεσματική επιλογή πολιτικής υγείας

K. Σουλιώτης,1,2 X. Γκόλνα,3,4 Μ. Γείτονα,1 Γ. Τούντας,2 M. Μαλλιώρη5
1Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
2Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής-Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Εργαστήριο Υγιεινής-Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
4Επιστημονική Εταιρεία Δημόσιων Πολιτικών για τις Ηπατίτιδες B και C
5Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η παροχή θεραπείας στα άτομα με εξάρτηση από οπιοειδή συνιστά βασική προτεραιότητα των συστημάτων υγείας, καθώς, προσφέρει άμεση δυνατότητα διαχείρισης της κατάστασής τους και μεσοπρόθεσμη προοπτική πλήρους αποκατάστασης, ενώ συμβάλλει μετρήσιμα και στη μείωση των συνεπειών που προκαλούνται από την παράνομη χρήση ναρκωτικών. Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται στη θεραπεία της εξάρτησης από ναρκωτικά, η οποία οφείλει να αποσκοπεί στην ολιστική διαχείριση της κατάστασης υγείας του ατόμου, μέσω τόσο φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας όσο και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αναλόγως των ατομικών αναγκών. Στόχος είναι το άτομο να αποβάλλει τις βλαπτικές για την υγεία του συμπεριφορές, οι οποίες σχετίζονται με την εξάρτηση από οπιοιειδή, να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του και, όταν είναι έτοιμο, να επιτύχει καθολική αποχή από τα οπιοειδή. Η εξέλιξη, δε, των θεραπευτικών προσεγγίσεων από την αδιαμφισβήτητη ανάγκη για άμεση και συνεχιζόμενη μείωση της βλάβης, στη φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία συντήρησης με στόχο τελικά την πλήρη αποκατάσταση του θεραπευόμενου, ακολουθεί τη συνολική εξέλιξη της κατανόησης της εξάρτησης και των νευροβιολογικών μηχανισμών στους οποίους οφείλεται, επηρεάζει και μέσω αυτών μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στο θεραπευτικό αυτό συνεχές, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη συνιστά αναπόσπαστο και απαραίτητο συστατικό, ανεξάρτητα από την ουσία χρήσης. Μέσω της συνεχιζόμενης ψυχοκοινωνικής στήριξης και της σταδιακής κοινωνικής επανένταξης «ολοκληρώνεται» η θεραπευτική διαδικασία και ο θεραπευόμενος είναι έτοιμος για την επάνοδο και την επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο, με ή χωρίς την υποστήριξη φαρμακευτικής αγωγής. Συνολικά, είναι σαφές ότι η φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης, όπως και κάθε άλλος τύπος θεραπείας της, έχει βασικό σκοπό να κρατήσει στη ζωή τον θεραπευόμενο και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, ώστε, σταδιακά κι αναλόγως του βαθμού ετοιμότητάς του, να υπερβεί την εξάρτησή του. Σε αυτή τη «διαδρομή», με όλα τα απαραίτητα επιμέρους συνθετικά στοιχεία της, όπως υγειονομικές ή άλλες υπηρεσίες, το κάθε άτομο με εξάρτηση πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση σε αυτές.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποκατάσταση, Μείωσης βλάβης, Οικονομική αποτελεσματικότητα, Φαρμακευτική θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή, Ψυχοκοινωνική υποστήριξη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής