2014, ΤΟΜΟΣ 31, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η διεύρυνση του δικτύου θεραπευτικής αντιμετώπισης
της εξάρτησης από oπιοειδή
με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα:
Από την επιταγή στην επιλογή

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
Κυριάκος Σουλιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας,
Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ειδικα αρθρα

Η ενδυνάμωση και η διεύρυνση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
ως τεκμηριωμένη επιλογή δημόσιας υγείας σε συνθήκες περιορισμένων πόρων:
Η περίπτωση της εξάρτησης από οπιοειδή
Κ. Σουλιώτης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εξάρτηση από οπιοειδή - Μια χρόνια υποτροπιάζουσα κατάσταση υγείας
με σημαντικές υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις
X. Γκόλνα, M. Μαλλιώρη, K. Σουλιώτης, Γ.Ν. Παπαδημητρίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή:
Μια ανθρωπιστικά αναγκαία και οικονομικά αποτελεσματική επιλογή πολιτικής υγείας
K. Σουλιώτης, X. Γκόλνα, Μ. Γείτονα, Γ. Τούντας, M. Μαλλιώρη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Εναλλακτικά συστήματα παροχής υπηρεσιών
φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας της εξάρτησης από οπιοειδή:
Από τον αυστηρό έλεγχο στη φροντίδα,
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κοινότητα
X. Γκόλνα, M. Μαλλιώρη, Μ. Τσιρώνη, K. Σουλιώτης, X. Λιονής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία
της εξάρτησης από οπιοειδή στην Ελλάδα σήμερα:
Μετρήσιμα αποτελέσματα και προκλήσεις για το μέλλον
M. Μαλλιώρη, X. Γκόλνα, K. Σουλιώτης, Α. Φιλαλήθης, A. Χατζάκης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διευρύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες θεραπείας της εξάρτησης
μέσω της ενσωμάτωσης δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας:
Από την επιταγή στην επιλογή
K. Σουλιώτης, X. Γκόλνα, M. Μαλλιώρη, Ξ. Κοντιάδης, Ε. Θηραίος, Χ. Λιονής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ | ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ