Τελ. ενημέρωση:

   09-Sep-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(Συμπληρωματικό τεύχος 1) 2014, 7-12

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η ενδυνάμωση και η διεύρυνση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
ως τεκμηριωμένη επιλογή δημόσιας υγείας σε συνθήκες περιορισμένων πόρων
H περίπτωση της εξάρτησης από οπιοειδή

Κ. Σουλιώτης
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής - Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Το άρθρο παρουσιάζει την εξέλιξη της συζήτησης γύρω από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, από την οριοθέτηση του πεδίου στη συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Alma Ata το 1978, μέχρι σήμερα. Αρχικά αναλύει τις αρχές, τις προτεραιότητες και την οργανωτική δομή που έχουν κυριαρχήσει, καταλήγοντας σε διαπίστωση ως προς την τάση μετατόπισης του κέντρου βάρους των συστημάτων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στη συνέχεια η συζήτηση υπεισέρχεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως π.χ. η αποκέντρωση των υπηρεσιών, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει αναφορικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης και την επίτευξη της απαιτούμενης ισορροπίας στο τρίπτυχο: δαπάνες υγείας -υγειονομικοί πόροι- ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Ως βασικό δε επιχείρημα υπέρ μιας τέτοιας περιφερειακής λογικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αναδεικνύονται η άμεση επαφή του υποσυστήματος αυτού με το τοπικό στοιχείο και τις ιδιαιτερότητές του, καθώς και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων στη βάση των παραπάνω. Η ενότητα που αναφέρεται στην οργάνωση και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβάνει ζητήματα που παραπέμπουν στις σύγχρονες εξελίξεις διεθνώς όπως π.χ. η υιοθέτηση ενός πλουραλιστικού συστήματος αποζημίωσης στη βάση όχι μόνο των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά (και) των αποτελεσμάτων, η επικράτηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα υγείας και η στροφή του ενδιαφέροντος στα χρόνια νοσήματα λόγω της διαρκούς αύξησης των ασθενών και της συνεπαγόμενης δέσμευσης ολοένα και περισσότερων πόρων γι' αυτά. Το άρθρο καταλήγει με επιχειρηματολογία υπέρ της διεύρυνσης της ατζέντας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αναφερόμενο στο παράδειγμα της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων, όπου η μετατόπιση της διαχείρισης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναδεικνύεται ως κυρίαρχη τάση αλλά και επιταγή σύμφωνα με τα επιστημονικά ευρήματα και τις συστάσεις διεθνών οργανισμών.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημόσια υγεία, Εξαρτήσεις, Περιορισμοί πόρων, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής