Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 820-825

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση της οστεοπόρωσης ως λανθάνουσας ανάγκης δημόσιας υγείας των ογκολογικών ασθενών

Ε. Παπαδοπούλου,1 Π. Ξενοφώντος,1 Φ. Μανωλόπουλος,2 Γ. Λαβράνος1,2
1Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Έγκωμη, Λευκωσία
2Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η ανάδειξη της οστικής υγείας ως λανθάνουσας ανάγκης υγείας του πληθυσμού των ογκολογικών ασθενών στην Κύπρο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η προτεινόμενη εργασία αποτέλεσε μια πιλοτική συγχρονική μελέτη ποσοτικού τύπου, που βασίστηκε σε ευκαιριακή δειγματοληψία. Ογκολογικοί ασθενείς από την υπηρεσία της κατ' οίκον νοσηλείας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονταν το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου αποτέλεσαν τον πληθυσμό της μελέτης. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 107 ασθενείς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών δεν είχε υποβληθεί σε έλεγχο οστικής πυκνότητας και ότι οι γυναίκες διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος. Οι γυναίκες είχαν μέσο όρο οστικής πυκνότητας 13,04 (ΤΑ [τυπική απόκλιση]=12,3) και οι άνδρες 13,04 (ΤΑ=12,53).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σχετικά με την αναγνώριση των ογκολογικών ασθενών που είναι σε κίνδυνο απώλειας της οστικής μάζας, καθώς και στη μείωση των παραγόντων κινδύνου και στην αποτροπή των καταγμάτων, τα οποία έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των συγκεκριμένων ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Κύπρος, Ογκολογικοί ασθενείς, Οστική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής